Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Jabłoński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zaprezentowania skutków kryzysu finansowego z 2007 roku dla nierówności w krajach na różnym poziomie rozwoju ekonomicznego. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części uwagę zwrócono na rozstrzygnięcia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w zakresie wpływu z jednej strony cyklu koniunkturalnego, z drugiej zaś kryzysów na nierówności. Następnie przedstawiono wpływ kryzysu 2007–2008 na zróżnicowania dochodowe wewnątrz krajów w oparciu o wyniki badań OECD z lat 2008, 2011 i 2013. Artykuł zamyka podsumowanie i wnioski z prowadzonych rozważań.
The article is an attempt to present the outcomes of financial crises on income inequality in countries at various stages of economic development. Article consists of two parts. The first part discusses the theoretical and empirical research on implications of conjuncture fluctuations and crises itself for income inequality. The second part refers to discretion of income inequality change during and after the financial crises 2007–2008 within the OECD countries. last part of the article is the conclusion that sums up the issues analyzed in the text.
Opis
Słowa kluczowe
nierówności dochodowe , kryzysy , income inequality , crisis
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 115–126