The impact of general tax law principles contained in the new tax ordinance act on the interpretation of tax law

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Popławski, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The study aims to present the meaning of general tax law principles resulting from the draft of the New Tax Ordinance Act on the process of tax law interpretation. A detailed analysis covers three principles: the principle of determining the content of tax law provisions, including the structure of the tax to which these provisions apply, the principle of resolving doubts in favor of the obliged, as well as the principle of balancing the legitimate interest of the obliged and the public interest. As part of the work, the following research hypotheses regarding these principles have been positively verified: the principles will have a significant impact on the interpretation of tax law provisions contained in the laws shaping the construction of individual taxes, they will also apply to other tax law provisions, additionally they will affect non-tax provisions, the application of which affects the operation of tax law provisions.
Celem opracowanie jest przedstawienie wpływu zasad ogólnych prawa podatkowego wynikających z projektu nowej ordynacji podatkowej na proces interpretacji prawa podatkowego. Szczegółową analizą objęto trzy zasady: zasadę ustalenia treści przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem konstrukcji podatku, którego przepisy te dotyczą, zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść zobowiązanego, a także zasadę wyważania słusznego interesu zobowiązanego oraz interesu publicznego. W ramach artykułu pozytywnie zweryfikowano hipotezy badawcze dotyczące tych zasad, a w konsekwencji uznano, że zasady te będą miały istotny wpływ na interpretację przepisów prawa podatkowego zawartych w ustawach kształtujących konstrukcję poszczególnych podatków, a także że będą one miały zastosowanie w odniesieniu do innych przepisów prawa podatkowego, a ponadto będą one miały wpływ na interpretacje przepisów niepodatkowych, których stosowanie ma wpływ na funkcjonowanie przepisów prawa podatkowego.
Opis
Słowa kluczowe
tax law , general principles , tax law principles , interpretation of tax law , tax ordinance , prawo podatkowe , zasady ogólne , zasady prawa podatkowego , interpretacja prawa podatkowego , ordynacja podatkowa
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 140–149