Ochrona administracyjna praw pacjenta

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Jacek, Anna
Ożóg, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstęp. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przepisach powyższej ustawy określono nowy tryb dochodzenia roszczeń od szpitali za tzw. zdarzenia medyczne. Pacjent poszkodowany lub spadkobiercy zmarłego pacjenta mogą alternatywnie dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub w trybie administracyjnym. Cel. Celem pracy jest przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ochrony administracyjnej praw pacjenta. Materiał i metody. W pracy posłużono się analizą aktów prawnych oraz źródeł literatury. Korzystano również z zasobów internetowych związanych z tematyką artykułu. Wyniki i wnioski. Obowiązujące regulacje prawne dotyczące ochrony administracyjnej praw pacjenta są niejasne i nieprecyzyjne. Konieczna jest nowelizacja przepisów w celu faktycznej ochrony administracyjnej praw pacjenta.
Introduction. On January 1, 2012 an amendment to the act on Patients’ Rights and the Ombudsman for Patients’ Rights came into force. Provisions of the act defined a new mode of seeking redress from hospitals for so-called medical events. A sufferer or inheritors of a dead patient can alternatively seek redress either in court or in an administrative mode. Aim. The aim of this article is to present applicable regulations relating to the administrative protection of patients’ rights. Materials and methods. The authors used an analysis of legal acts and reference literature. They also used online resources related to the topic of the article. Results and conclusions. Applicable regulations relating to the administrative protection of patients’ rights are unclear and imprecise. It is necessary to novelize the provisions to provide the actual administrative protection of patients’ rights.
Opis
Słowa kluczowe
pacjent , prawo , zdarzenie medyczne , patient , law , medical event
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 3 (2015), s. 306-317