Zastosowanie „actio de peculio” z powodu „filiae familias” w okresie pryncypatu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Ejankowska, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zastosowanie „actio de peculio” z powodu „filiae familias” w okresie pryncypatu nie jest zagadnieniem często poruszanym w literaturze przedmiotu. Skarga ta należała do powództw o charakterze dodatkowym, których celem było rozciągnięcie odpowiedzialności na zwierzchników familijnych i właścicieli niewolników za zobowiązania kontraktowe osób im podległych. Jakkolwiek zarówno w „Instytucjach” Gaiusa (G.4,69–4,77), jaki i w formule skargi zamieszczonej w rekonstrukcji edyktu pretorskiego zredagowanego przez O. Lenela nie są wymienione osoby płci żeńskiej, z innych tekstów źródłowych wynika, że powództwo to mogło być stosowane ze względu na działalność gospodarczą, którą córki rodziny prowadziły w oparciu o „peculium”. „Actio de peculio”, w odniesieniu do zamężnej córki podległej władzy ojcowskiej, spełniała też inną rolę – była odpowiednikiem „actio rerum amotarum”.
The application of actio de peculio due to filiae familias – in the principate period – is not an often discussed topic in literature. This claim was one of additional actions, the aim of which was to include the family superiors and owners of slaves in the responsibility for contractual obligations. Not only in Gaius Institutions (G.4,69–4,77), but also in the formula of the claim of the reconstruction of the praetorian edict written by. O Lenel, no feminine persons are included. However, it arises from other sources that this action could have been applied due to business activity of daughters, which was performed on the basis of “peculium”. “Actio de peculio” – in reference to a married daughter being a subordinate of the father – also had another function; it was the equivalent of “actio rerum amotarum”.
Opis
Słowa kluczowe
actio de peculio , córka podległa patria potestas , majątek pekuliarny , actio rerum amotarum , pryncypat , powództwo , prawo pretorskie , daugther under patria potestas , peculio property , principate , complaint , praetorian law
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 23–35