Edukacja i wychowanie na rzecz bezpieczeństwa i obronności – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Supel, Anetta
Łatak, Tomasz
Domżał, Piotr
Przybylski, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Bezpieczeństwo i obronność to tematy ściśle powiązane z państwem oraz jego obywatelami. Obecnie jednak, w dobie gwałtownych przeobrażeń i postępującej globalizacji, nabrały one nieco odmiennego znaczenia. Ewolucja ta obejmuje zatem nie tylko tereny danego kraju. Współcześnie sięga ona dalej, znacznie wykraczając poza obszar tego terytorium. Zagadnienia bezpieczeństwa i obronności wymagają zatem analiz wielu elementów, w tym także skupienia uwagi na tak elementarnych zagadnieniach, jakimi są uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, jego siła militarna oraz środki ochrony ludności cywilnej. W połączeniu z innymi czynnikami edukacja i wychowanie na rzecz bezpieczeństwa staje się przedmiotem wielu analiz i rozważań współczesnych cywilizacji.
Security and defense are topics closely related to the state and its citizens. Currently, however, in the era of rapid transformations and progressive globalization, they have acquired a slightly different meaning. Therefore, this evolution does not only cover the territory of a given country. Nowadays, it goes further, far beyond the territory of this territory. Therefore, security and defense issues require analyzes of many elements, including focusing on such basic issues as the conditions of state security, its military strength and measures to protect the civilian population. In combination with other factors, education and education for security becomes the subject of many analyzes and considerations of contemporary civilizations.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , edukacja , państwo , obywatel , obrona , ochrona cywilna , ludność , wojsko , zagrożenia , security , education , state , citizen , defense , civil protection , population , army , threats
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(20)/2022, s. 180–188