Ekonomiczne znaczenie pracy w perspektywie historycznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Mrówka, Anita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wspólna praca, której bezpośrednim dążeniem jest uzyskanie przez społeczność zwielokrotnionego efektu, będącego wynikiem wspólnie podjętego działania i indywidualnej specjalizacji poszczególnych jej uczestników, stanowi niebagatelny czynnik umożliwiający zarówno przetrwanie, jak i rozwój. Wyobrażenie pracy przejawia się w wielu dziedzinach nauki i jest szeroko definiowane. Temat powziętego referatu skupia uwagę na rozumieniu pracy u zarania dziejów cywilizacji, kiedy to pomiar wartości wykonanej pracy stanowił niezbywalny element ówczesnego systemu ekonomicznego, a model rachunkowości pierwotnej sprowadzał się do zapisu wykonanej pracy poprzedzonego wcześniej dokonanym jej pomiarem, a ponadto do mierzenia kosztów wynikłych z pracy wraz z próbą szacowania wynagrodzenia według przyjętej uprzednio wartości pracy. Analiza, częściowych i niepełnych informacji o gospodarce, a także o rachunkowości, prowadzona przez archeologów i historyków na przestrzeni wielu dziesiątków lat w starożytnych miastach – państwach prowadzi do konkluzji, potwierdzającej istnienie gospodarki opartej na pracy już od początku cywilizacji, a niemal identyczne rozwiązania mają zastosowanie we współczesnych systemach płacowych. Kolejnym rozdziałem prezentowanego opracowania jest spojrzenie na pojęcie pracy w kontekście paradygmatu naukowego ze szczególnym wyartykułowaniem teorii wartości opartej na pracy twórców klasycznej ekonomii politycznej. Niebagatelną rolę w prezentowanym referacie odgrywa omówienie w ramach wprowadzenia perspektywy historycznej, która zapewnia poczucie orientacji we wcześniejszych wynikach badań i ułatwia zajęcie stanowiska wobec dawnych idei.
The primary aim of joint work is to obtain by a society a multiplied effect which is the outcome of collectively undertaken activity as well as individual specialization area of its participants. Thus, joint work represents a significant factor which enables the subsistence and development. The notion of labour manifests itself in many domains and is broadly defined in numerous studies. The subject of the following thesis concentrates on the meaning of labour since the down of civilization when the measurement of the value of work performed constituted an integral component of the economic system and primary accounting model was reduced to keeping record of work completed preceded by measurement. Moreover, the model was applied to measure the costs resulting from work done together with an effort to estimate remuneration in accordance with formerly adopted value of work. The analysis of partial and incomplete information on economy as well as accountancy in ancient city-states having been performed by archeologists and historians over years leads to conclusion that confirms the existence of economy based on labour since the dawn of civilization. It is noteworthy that solutions applicable in contemporary payroll scheme and those employed at that time are very much alike. The next chapter looks at the concept of labour in relation to scientific paradigm including discussion on the theories of value built on the studies of authors of classical economics. A great emphasis is put on the crucial role of historical perspective being examined in the paper as it allows to gain understanding of prior research findings and makes it possible to take a stand on the early concepts.
Opis
Słowa kluczowe
praca , koszty pracy , pomiar wartości wykonanej pracy , labour , labour costs , the measurement of the value of work
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 283–297