Istota i miejsce doskonalenia nauczycieli w polskim systemie prawnym – formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z doświadczeń Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Baracz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy uwarunkowań systemowego wsparcia doskonalenia zawodowego w polskim systemie oświaty. Omówiono podstawy prawne systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz elementy tworzące ten system w Polsce. Ukazano tendencje rozwojowe systemu zarówno w obszarze zdobywania kwalifikacji przez nauczycieli, jak i doskonalenia posiadanej już wiedzy i umiejętności. Podkreślono specyfikę pracy nauczycieli w aspekcie zmian społeczno-gospodarczych i konieczność ciągłego doskonalenia się. Przeprowadzono analizę wyników badań w obszarze potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego w aspekcie preferencji dotyczących form doskonalenia zawodowego w ramach funkcjonowania powiatowej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, co pozwoliło wskazać tendencje i preferencje nauczycieli w obszarze doskonalenia zawodowego.
The article attempts to analyze the conditions of the systemic implementation of professional development in the Polish education system. The legal basis of the teacher training system and the elements of this system in Poland were discussed. The development trends of the system were shown both in the area of gaining qualifications by teachers and improving the knowledge and skills already possessed. The specificity of teachers’ work in the aspect of socio-economic changes and the need for continuous improvement were emphasized. An analysis of the research in the area of educational needs of the educational environment was carried out in the aspect of preferences regarding the forms of in-service training within the functioning of the poviat public teacher training institution, which allowed to indicate the tendencies and preferences of teachers in the area of in-service training.
Opis
Słowa kluczowe
kwalifikacje zawodowe , rozwój zawodowy nauczyciela , kształcenie nauczycieli , placówka doskonalenia nauczycieli , formy doskonalenia , professional qualifications , teacher professional development , teacher training , teacher training facility , forms of improvement
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 10 (2022), s. 29–50