Uzupełnianie braków pism procesowych według Kodeksu postępowania cywilnego po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Mróz-Szarmach, Dominika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowelizacja k.p.c., dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r., wprowadza wiele zmian w obrębie uzupełniania braków formalnych i fiskalnych pism procesowych. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. ujednolicenia skutku nieusunięcia wadliwości pism składanych przez zawodowych pełnomocników, wydłużenia terminów do dokonania czynności sanowania określonych wadliwości pism oraz przekazania tzw. postępowania naprawczego przy środkach odwoławczych do sądów drugiej instancji. Artykuł omawia zmiany w zakresie tytułowego zagadnienia, przedstawia oceny ich praktycznego znaczenia, a także sygnalizuje pewne wnioski de lege ferenda w tej materii.
The amendment of Civil Procedure Code, was made by Act of 4 July 2019, introduces a lot of developments in the sphere of formal and fiscal pleadings’ defects remedying. New solutions regard inter alia unification of the results of failure to eliminate defects of pleadings by attorneys ad litem, extending terms for proceedings aimed at reforming specific pleadings’ defects and moving soi-disant reformatory proceedings with ordinary remedies to courts of second instance. The article discusses the amendments on the title issue, presents the assessment of its practical use as well as stresses certain de lege ferenda proposals in said matter.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie cywilne , wymogi formalne pism procesowych , tzw. postępowanie naprawcze , uzupełnianie braków pism procesowych , zarządzenia przewodniczącego , zmiany k.p.c. 2019 , civil procedure , formal requirements of pleadings , soi-disant reformatory proceedings , remedying defects of pleadings , presiding judge orders , amendments to Civil Procedure Code of 2019
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 181–197