Partycypacja cudzoziemców w gminach – zagadnienia administracyjnoprawne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kruszyńska-Kośmicka, Marlena
Princ, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem rozważań zamieszczonych w niniejszym artykule są rozwiązania prawne, które stanowią ramy partycypacji społecznej cudzoziemców w procesach decyzyjnych podejmowanych na poziomie samorządu terytorialne. Autorzy zastanawiają się, czy regulacje prawne w tym zakresie zostały należycie ukształtowane. Opracowanie zawiera również przykłady działań podejmowanych przez niektóre gminy na rzecz zwiększenia udziału cudzoziemców we wspólnotach samorządowych.
The subject of considerations in this article are legal solutions that constitute the framework for social participation of foreigners in decision-making processes taken at the local government level. The authors wonder if the legal regulations in this area have been properly shaped. The article also includes examples of actions taken by some communes to increase the participation of foreigners in self-government communities.
Opis
Słowa kluczowe
cudzoziemcy , gmina , partycypacja , foreigners , commune , participation
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 174–193