Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcząt w wieku 13–15 lat

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Tymczak, Monika
Pop, Teresa
Karczmarek-Borowska, Bożenna
Pitak, Mariola
Kultys, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstęp: Zainteresowanie motorycznością człowieka rozwija się od niemalże początku jego dziejów. Stan i przemiany w zakresie motoryczności młodzieży są obecnie elementem strategii edukacyjnej państwa. Cel pracy: Celem pracy jest określenie różnic pomiędzy podstawowymi cechami somatycznymi dziewcząt w wieku 13, 14 i 15 lat, jak również analiza ogólnej sprawności motorycznej dziewcząt poddanych badaniom. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 135 uczennic Zespołu Szkół w Starej Wsi w wieku 13, 14 i 15 lat. Każda z grup wiekowych liczyła 45 osób. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2013 roku. U badanych wykonano pomiary podstawowych cech somatycznych: wysokości i masy ciała oraz zbadano zdolności motoryczne testem EUROFIT, a następnie zestawiono próby w poszczególnych grupach wiekowych. Wyniki: Uzyskano statystycznie istotne różnice zwinności, gibkości oraz siły statycznej w zależności od cech somatycznych badanych. Wnioski: 1. Dziewczęta charakteryzują się stopniowym rozwojem wysokości ciała oraz masy ciała. 2. Wraz ze wzrostem parametru wysokości ciała zaobserwowano obniżenie zwinności badanych dziewcząt. 3. Wykazano wprost proporcjonalną zależność pomiędzy masą ciała a siłą statyczną dziewcząt z badanych grup wiekowych. 4. W grupie 13- i 14-latek odnotowano istotną statystycznie zależność masy ciała i gibkości.
Introduction: People have been interested in human motor skills since the dawn of time. Nowadays, the condition and the changes in the youth’s motor skills have been an element of educational strategy of Poland. Aim: The objective was to determine the differences between the basic somatic features among girls at the age of 13, 14, 15, as well as, the analysis of the overall motor performance of girls. Material and methods: The study included 135 girls at the age of 13, 14, 15 from School Complex in Stara Wieś. Each age group included 45 subjects. The study was conducted in April 2013. Basic somatic features such as height, body weight were measured in accordance with EUROFIT test and then the taken measurements were compared within the age groups. Results: Differences in agility, flexibility and static force depending on the somatic features were statistically significant. Conclusions: 1. The girls were characterized by the gradual growth in height and weight. 2. As the height parameter increases, the agility of the girls decreases. 3. The study indicated that the correlation between the static force and body weight within the age groups was directly proportional. 4. The correlation between body weight and flexibility of the 13 and 14 year old girls was statistically significant.
Opis
Słowa kluczowe
sprawność motoryczna , EUROFIT , cechy somatyczne , motor skills , somatic features
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 1 (2015), s. 31-40