Miasto bezpieczne, miasto otwarte – analiza poziomu bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego wybranych miast

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kotarski, Hubert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym z kluczowych aspektów jakości życia człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Ma ono wymiar społeczny, gdyż mieszkańcy miast i miejscowości czują się bezpieczniej, gdy mogą zaspokoić swoje potrzeby socjalne, nie są zagrożeni ubóstwem, bezdomnością, wysokim ryzykiem utraty pracy oraz mają zapewnione podstawowe wsparcie w okresie senioralnym i w czasie choroby. W tekście zostanie przeprowadzona wieloaspektowa analiza poczucia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego mieszkańców 66 miast na prawach powiatu. Do analizy wykorzystane zostaną wskaźniki pochodzące z statystyki publicznej, które pozwolą utworzyć indeks otwartości i bezpieczeństwa miasta. Wskaźniki grupowe wchodzące w skład indeksu będą się koncentrować na bezpieczeństwie publicznym, komunikacyjnym oraz społeczno-ekonomicznym.
One of the key aspects of human quality of life is the sense of security. It has a social dimension, as the inhabitants of cities and towns feel safer when they can meet their social needs, are not at risk of poverty, homelessness, high risk of job loss, and they are provided with basic support in the senior period and during illness. The article will carry out a multifaceted analysis of the sense of socio-economic security of the inhabitants of sixty-six cities. The analysis will use indicators from public statistics, which will allow to create the Index of City Openness and Safety. The group indicators included in the Index will focus on public, communication and socio-economic security.
Opis
Słowa kluczowe
jakość życia , bezpieczeństwo , bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne , studia miejskie , quality of life , security , socio-economic security , urban studies
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(20)/2022, s. 79–91