Archeological and architectural research of historic cellars in the western frontage of the Dukla market

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Gransicki, Marek
Pasterkiewicz, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
The article presents selected results and conclusions from archaeological and architectural research carried out within the market square of Dukla. Its purpose was to collect information and define the nature of threshold cellars located there. A part of the work was also to carry out test drillings around the town hall in order to verify the hypothesis about the presence of cellar chambers and underground passages.
Artykuł przedstawia wybrane wyniki i wnioski z badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w obrębie płyty rynku w Dukli. Ich celem było zinwentaryzowanie oraz określenie charakteru znajdujących się tam piwnic przedprożowych. Częścią prac było także przeprowadzenie odwiertów kontrolnych w okolicy ratusza, w celu zweryfikowania hipotez o obecności komór piwnicznych oraz przejść podziemnych.
Opis
Słowa kluczowe
Poland , Low Carpatian Mountains , Dukla , western market frontage , cellars , Polska , Beski Niski , zachodnia pierzeja rynku , piwnice
Cytowanie
TOPIARIUS. Studia krajobrazowe nr 7/2018, s. 11–32