Wpływ Euromajdanu i Rewolucji Godności na tworzenie nowych mediów na Ukrainie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kharuk, Daryna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Transformacja krajobrazu medialnego na Ukrainie nie jest procesem łatwym. Jednocześnie zmiany te są bardzo duże i nieodwracalne – podobnie jak zmiany w społeczeństwie ukraińskim. Niniejsza praca porusza problematykę dotyczącą obecnego krajobrazu medialnego Ukrainy i czynników, które mają na niego wpływ. Podjęto w niej kwestie związku mediów z wydarzeniami Euromajdanu i Rewolucji Godności, a także kryzysu tożsamości, który doprowadził do wydarzeń 2013–2014 r. na Ukrainie. Rola środków masowego przekazu w demokratycznych rewolucjach na Ukrainie jest bardzo ważna. Zmiana pozycji mediów, wpływ oligarchów i opór pracowników mediów – to wszystko było częścią rewolucji, która zmieniła nie tylko ukraińskie społeczeństwo, ale także środki masowego przekazu na lepsze. Dziennikarze jako osoby publiczne byli aktywnymi uczestnikami rewolucji i stali blisko jej początków. Co prawda miało to swój wpływ na specyfikę pracy dziennikarzy, którzy musieli działać w ekstremalnych warunkach, najpierw podczas Rewolucji Godności, a później transmitując wydarzenia na Krymie i wschodniej Ukrainie. Wydarzenia Euromajdanu całkowicie zmieniły sytuację, kładąc kres kryzysowi samoidentyfikacji narodowej. Media nie tylko relacjonowały, ale także tworzyły te zmiany, równocześnie doświadczając restrukturyzacji. Pojawił się nowy typ mediów – tworzony przez zwykłych ludzi, którzy korzystając ze swoich profilów na portalach społecznościowych, upowszechniali informacje o wydarzeniach, komentowali i dzielili się refleksjami.
The process of changing the media landscape in Ukraine cannot be called simple. At the same time, these changes are very large and irreversible - as well as changes in Ukrainian society. This paper deals with the issues related to the present media landscape of Ukraine and the factors that influence it. The work describes the relationship between the media and the events of Euromaidan and the Revolution of Dignity, as well as the identity crisis that led to the events of 2013–2014 in Ukraine. The role of the mass media in the democratic revolutions in Ukraine is very important. The changing position of the media, the influence of the oligarchs, and the resistance of media workers - all of this was a part of the revolution that changed not only Ukrainian society but also the mass media for the better. Journalists, being public figures, were active participants in the revolution and stood close to its roots. Admittedly, this had an impact on the specifics of the work of journalists who had to operate in extreme conditions, first during the Revolution of Dignity, and later broadcasting events in Crimea and eastern Ukraine. The events of the Euromaidan completely changed the situation, putting an end to the crisis of national self-identification. The media not only reflected on but also created these changes while experiencing restructuration. A new type of media has emerged – are ordinary people who, using their profiles in social networks, acted to spread the information about events, commented on them, and shared their reflections.
Opis
Słowa kluczowe
krajobraz medialny , Euromajdan , Rewolucja Godności , online media , wojna hybrydowa , nadawanie publiczne , telewizja internetowa , media społecznościowe , Media landscape , Euromaidan , the Revolution of Dignity , online media , hybrid war , public broadcasting , Internet TV , social media
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 3(20)/2021, s. 127–142