Integrating Culture into (Sustainable) Development – Values, Implications and Dilemmas

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Pyrkosz, Damian S.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper deals with the issue of the role of culture as an element of the sustainable development paradigm. However culture as an element of economic analysis of development had been underestimated for a long time, the rise of the paradigm of sustainable development made a window of opportunity for culture in this context. As the shift from the industrial to sustainable model necessitated change of the values pursued, culture has made its way to the development policy due to its integrative approach to economic, social and natural systems. In this context the paper aims to firstly present a brief outline of the landmarks in economic writings and the authors that drew attention to the value of cultural aspects in economic analysis. Then it goes on to identify characteristics of sustainable development that made it possible to naturally fit cultural considerations into the paradigm framework. Finally, the paper identifies a set of traits for culturally sustainable development and supports them with examples verifying the role of culture in economic development with a special focus to the European Union countries. The paper concludes with a critical account of features that make it difficult to include culture into the development analysis that have its roots either in the history of economic thought, cultural or psychological considerations.
Artykuł zajmuje się kwestią roli kultury jako elementu paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Pomimo faktu, iż kultura jako element analizy ekonomicznej była przez długi czas niedoceniana, powstanie teorii rozwoju zrównoważonego pozwoliło włączyć kulturę jako ważny element rozwoju ekonomicznego. Zmiana wartości, jaka została wymuszona w wyniku porzucenia paradygmatu przemysłowego i implementacji modelu zrównoważonego rozwoju, umożliwiła również włączenie kultury do polityki rozwoju głównie ze względu na zintegrowaną interpretację systemów gospodarczego, społecznego i środowiska naturalnego, jaką czynnik kulturowy podkreślał. W tym kontekście artykuł przedstawia zarys najważniejszych dzieł myśli ekonomicznej, począwszy od ekonomii klasycznej, które podkreślały rolę czynnika kulturowego w analizie ekonomicznej. Następnie artykuł identyfikuje cechy teorii rozwoju zrównoważonego, które umożliwiły włączenie uwarunkowań kulturowych do tej teorii. Ponadto celem artykułu jest również przedstawienie zbioru cech, którymi charakteryzuje się kulturowo zorientowany rozwój zrównoważony oraz przedstawia przykłady dowodzące roli kultury w rozwoju ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem tej roli w krajach Unii Europejskiej. W tym kontekście zostały przedstawione trzy główne obszary kulturowo zorientowanego rozwoju zrównoważonego, takie jak: kultura jako cel rozwoju, kultura jako sposób rozwoju oraz kultura jako czynnik rozwoju. Artykuł kończy identyfikacja czynników, które spowodowały i wciąż są źródłem niepełnego wykorzystania kultury w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego mających swoje korzenie zarówno w historii myśli ekonomicznej, jak i uwarunkowaniach kulturowych i psychologicznych.
Opis
Słowa kluczowe
culture , sustainable development , values , economy , society , ethics , kultura , rozwój zrównoważony , wartości , gospodarka , społeczeństwo , etyka
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 57–73