Ordering of innovation projects by multi-criteria decision-making methods – a comparison

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Mizla, Martin
Šefčíková, Denisa
Gajdoš, Jozef
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the case of the integration process, economic and social differences between economic units represent a barrier. There are reasonable and active efforts of many administrative bodies to transfer the existing inequalities to equalities. In practical life, it is often necessary to order different objects and take a decision based on it. Decision-making can be intuitive or, conversely, based on various quantitative methods. The paper discusses some quantitative methods of multi-criteria decision-making (MCDM), namely Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), and Weighted Linear Combination (WLC); and their use for innovation projects. Autonomous orders of objects (projects) are performed on the same basic data set by the above-mentioned methods, and they are compared with each other. The Spearman’s rank correlation coefficient was used for mutual comparison. The test results showed that the investigated methods do not provide results with a close dependence, which means that the order of objects (projects) created depends on the method used.
W przypadku procesu integracji barierą są różnice ekonomiczne i społeczne pomiędzy jednostkami gospodarczymi. Wiele organów administracyjnych podejmuje rozsądne i aktywne wysiłki, aby ograniczyć istniejące nierówności. W praktyce często trzeba uporządkować różne kwestie i argumenty i na tej podstawie podjąć decyzję. Podejmowanie decyzji może być intuicyjne lub odwrotnie, oparte na różnych metodach ilościowych. W artykule omówiono metody ilościowe podejmowania decyzji wielokryterialnych (MCDM), a mianowicie: Analitical Hierarchy Process (AHP), Technique for Preference by Clarity to Ideal Solution (TOPSIS) oraz Weighted Linear Combination (WLC) i ich wykorzystanie w projektach innowacyjnych. Autonomiczne oceny obiektów (projektów) wykonywane są na tym samym podstawowym zbiorze danych wspomnianymi metodami i są ze sobą porównywane. Do wzajemnych porównań wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana. Wyniki testów wykazały, że badane metody nie dają wyników o ścisłej zależności, co oznacza, że kolejność tworzonych obiektów (projektów) zależy od zastosowanej metody.
Opis
Słowa kluczowe
multi-criteria analysis , AHP , TOPSIS , WLC , correlation , analiza wielokryterialna , korelacja
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 67(3)/2021, s. 84–94