Współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia a agencjami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Przeklasa, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu poruszono problematykę współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia a agencjami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy w Polsce. Po ogólnej charakterystyce tych instytucji rynku pracy przedstawiono ramy prawne i formy realizacji współpracy między nimi oraz zidentyfikowano – w oparciu o wyniki badań i raporty – dotychczasowe obszary współpracy, wskazując możliwe kierunki jej rozwoju. Poszukiwano odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: 1. Jaki charakter mają relacje pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a agencjami zatrudnienia? 2. W jakim stopniu te relacje (współpraca/rywalizacja) wpływają na efektywność działań, ewentualnie jak można wzmocnić współpracę tych podmiotów?
This paper addresses the issue of cooperation between public employment services and employment agencies in the implementation of labour market policy in Poland. After a general description of these labour market institutions, the legal framework and forms of carried out cooperation between them are presented, and – based on the results of research and reports – the current areas of cooperation are identified, indicating possible directions for its development. The paper searches for the answers for two fundamental questions: 1. What is the nature of the relationship between public employment services and employment agencies? 2. To what extent does this relationship (cooperation/competition) affect the effectiveness of activities, or how can the cooperation of these entities be strengthened?
Opis
Słowa kluczowe
polityka rynku pracy , publiczne służby zatrudnienia , powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy , agencje zatrudnienia , współpraca czy rywalizacja
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 346–361