Kondycja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jakości audytu prowadzonego przez usługodawcę

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Łukaszuk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Audyt wewnętrzny stanowi istotny elementy kontroli zarządczej, a tym samym bezpośrednio wpływa na jakość zarządzania w JST. Sprawnie funkcjonujący audyt wewnętrzny stanowi wsparcie dla kierowników JST w osiąganiu założonych celów i zadań. Na przestrzeni lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w JST można dostrzec zarówno umocnienie jego roli w tych jednostkach, jak i szereg powtarzających się nieprawidłowości. W toku przeprowadzonych kontroli przez NIK, a także wniosków z ankiet Ministerstwa Finansów nasuwa się wniosek, że jakość audytu wewnętrznego w JST jest bezpośrednio związana z formą organizacji audytu wewnętrznego, jaką jest prowadzenie audytu przez usługodawcę. Błędy oraz nieprawidłowości ujawnione w toku powyższych kontroli wymuszają bezzwłoczne wprowadzenie rozwiązań mających na celu usprawnienie i podniesienie jakości audytu wewnętrznego wykonywanego przez usługodawców w JST.
Internal audit is an essential element of management control, and the same directly affects the quality of management in local government units. An efficiently functioning internal audit supports local government units’ heads in achieving the assumed goals and tasks. Over the years of functioning of internal audit in local government units, one can notice both the strengthening of its role in these units but also several frequent irregularities. In the course of inspections carried out by the Supreme Audit Office, as well as conclusions from the questionnaires of the Ministry of Finance, a decision arises that the quality of internal audit in local government units is directly related to the form of internal audit organisation, which is the audit by the service provider. Errors and irregularities revealed in the course of the controls mentioned above require the immediate introduction of solutions to improve and increase internal audit quality performed by service providers in local government units.
Opis
Słowa kluczowe
audyt wewnętrzny , jednostka samorządu terytorialnego , kontrola zarządcza , usługodawca , internal audit , local government unit , management control , service provider
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 228–245