Water Modernity and Society in Linz, ca. 1700–1900

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Stöger, Georg
Pichler-Baumgartner, Luisa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article investigates the transition to a modern water supply and sewage disposal system. By focussing on the of the Upper Austrian mid-size city of Linz in a long-term perspective from circa 1700 to 1900, we trace continuities and disruptions of existing solutions and question the narrative of modernisation. We research the actors involved in the decision-making and implementation processes, paying special attention to the so-far neglected group of city inhabitants and their motives. Finally, we raise questions of integration and exclusion with regard to water.
Celem artykułu jest prezentacja procesu przejścia na nowoczesny system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na przykładzie średniej wielkości miasta górnoaustriackiego – Linz w perspektywie długoterminowej od około 1700 do 1900 r. Autor prezentuje proces transformacji. Omawia ciągłość i zakłócenia istniejących rozwiązań, kwestionując narrację modernizacji. Badane są podmioty zaangażowane w procesy decyzyjne i wdrożeniowe, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaniedbanej grupy mieszkańców miasta. Artykuł podnosi też kwestie integracji i wykluczenia w odniesieniu do polityki wodnej.
Opis
Słowa kluczowe
environmental history , urban history , urban environment , water infrastructure , sanitation , historia środowiska , historia miast , środowisko miejskie , infrastruktura wodna , kanalizacja
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(19)/2021, s. 52–76