Demography of small and medium enterprises in Belarus

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kolesnikova, Irina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Business demography is an important information basis for making strategic decisions in the business area. This allows institutional bodies to optimally adjust their policies regarding the development of entrepreneurship nationally in such areas as regional development, employment, unemployment, education, sources of financing for small and medium-sized businesses, innovation policy, simplification of bureaucratic procedures, etc. Business demographic indicators characterise the dynamics of economic development through the adaptation of economic structures to changing market conditions. In addition, they assess the potential contribution that new start-ups can make to the important employment problem through job creation. At the same time, the organisation is primarily seen as a community of people, and capital optimisation is presented as an addition to the optimisation of people. In the study, in addition to analysing the classic indicators of business demography such as the activity population of enterprises, “birth”, “survival” (up to five years after birth), “death”, etc., a new indicator was proposed for implementation: the natural increase rate in the number of organisations in Belarus calculated both for the economy and for the types of economic activity. The study will help to develop recommendations for developing measures in the field of entrepreneurship development using a regression model that identifies the relationship between changes in business demographics and employment. A set of measures to support entrepreneurship are becoming an integral part of national economic policy, a powerful factor in increasing the level of “survival” of enterprises and increasing the share of “fast-growing” organisations. This contributes to the achievement of sustainable development goals. Stimulating development and support for small business, with the ability to quickly respond to changes in market conditions, will help provide the “coronavirus” economy with the necessary flexibility, an especially important factor in the context of COVID-19.
Demografia biznesu to ważna podstawa informacyjna do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Pozwala organom instytucjonalnym na optymalne dostosowanie polityki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce narodowej w takich obszarach jak rozwój regionalny, zatrudnienie, bezrobocie, edukacja, źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, polityka innowacyjna, uproszczenie procedur biurokratycznych, itp. Wskaźniki demografii przedsiębiorstw, odzwierciedlając dostosowywanie struktur gospodarczych do zmieniających się warunków rynkowych, charakteryzują dynamikę rozwoju gospodarczego. Ponadto pozwalają ocenić możliwy wkład, jaki mogą wnieść nowo utworzone przedsiębiorstwa w rozwiązanie problemu bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Jednocześnie organizacja jest postrzegana przede wszystkim jako wspólnota ludzi, a optymalizacja kapitału jest prezentowana jako element uzupełniający do optymalizacji zatrudnienia. W opracowaniu oprócz analizy klasycznych wskaźników demografii biznesu, takich jak aktywność przedsiębiorstw, „narodziny”, „śmierć”, „przetrwanie”, zaproponowano nowy wskaźnik: naturalny wzrost liczby organizacji na Białorusi, liczony zarówno ogółem, jak i według rodzaju działalności gospodarczej. Wykorzystano model regresji, który ujawnił zależność między zmianami demografii biznesu a zatrudnieniem. Badanie pozwala na wypracowanie rekomendacji dla działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Zestaw działań wspierających przedsiębiorczość staje się integralną częścią polityki gospodarczej kraju, ważnym czynnikiem zwiększającym poziom „przetrwania” przedsiębiorstw i zwiększającym udział organizacji „szybko rozwijających się”. Przyczynia się to do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Stymulowanie rozwoju i wspieranie małego biznesu, który potrafi szybko reagować na zmiany warunków rynkowych, pomoże zapewnić gospodarce „koronawirusowej” niezbędną elastyczność, co jest szczególnie ważne w kontekście COVID-19.
Opis
Słowa kluczowe
business demography , active population of enterprises, birth, death, survival , demografia biznesu , aktywność przedsiębiorstw, narodziny, śmierć, przetrwanie
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 67(3)/2021, s. 71–83