Repozytorium UR

Neodkladné opatrenia podľa civilného sporového poriadku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sudzina, Milan
dc.date.accessioned 2021-10-11T09:33:39Z
dc.date.available 2021-10-11T09:33:39Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 177–189 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2720-0574
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6813
dc.description.abstract Autor v článku nazvanom „Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku“ analyzuje problematiku tohto inštitútu v súdnom konaní, ktorý prichádza do úvahy v dvoch prípadoch, a to ak je potreba bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať účelom a predpokladmi, ktoré musia byť splnené pre rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia. V príspevku je osobitná pozornosť venovaná porovnaniu s predchádzajúcou právnou úpravou predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article entitled “Interim Measures under the Civil Litigation Code”, the author analyzes the issue of this institute in court proceedings which is possible in two cases, namely that the situation needs to be adjusted without delay or if there is a fear that enforcement of the judicial decision could be jeopardized. The aim of this article is to deal in detail with the purpose and assumptions that has to be met for a court decision ordering the interim measures. The article pays special attention to the comparison with the previous legal regulation on interim measures under the Code of Civil Procedure. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject neodkladné opatrenia pl_PL.UTF-8
dc.subject civilné právo procesné pl_PL.UTF-8
dc.subject právny poriadok Slovenskej republiky pl_PL.UTF-8
dc.subject interim measures pl_PL.UTF-8
dc.subject civil procedural law pl_PL.UTF-8
dc.subject legal order of the Slovak republic pl_PL.UTF-8
dc.title Neodkladné opatrenia podľa civilného sporového poriadku pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/actaires.2021.2.13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje