Repozytorium UR

Detenčné konanie v Slovenskej Republike

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sudzina, Milan
dc.date.accessioned 2021-09-27T10:08:29Z
dc.date.available 2021-09-27T10:08:29Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 211–220 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2720-0574
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6795
dc.description.abstract Autor v článku nazvanom „Detenčné konanie v Slovenskej republikę” analyzuje problematiku konania o prípustnosť prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení. V príspevku je pozornosť venovaná dôvodom, princípom a samotnému priebehu detenčného konania. Cieľom tohto príspevku je prostredníctvom analytickej metódy podrobne sa zaoberať právami a povinnosťami osoby, ktorá je prevzatá a držaná v zdravotníckom zariadení a predovšetkým ochranou jej osobnej slobody. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article entitled “The Detention Proceedings in the Slovak republic”, the author analyzes the issue of proceedings for the admissibility of taking and holding in a medical facility. The article pays attention to the reasons, principles and course of the detention proceedings. The aim of this article is through the analytical method to deal in detail with the rights and obligations of a person taken over and held in a medical facility and in particular the protection of his personal freedom. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject detenčné konanie pl_PL.UTF-8
dc.subject civilné právo procesné pl_PL.UTF-8
dc.subject právny poriadok Slovenskej republiky pl_PL.UTF-8
dc.subject detention proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject civil procedural law pl_PL.UTF-8
dc.subject legal order of the Slovak republic pl_PL.UTF-8
dc.title Detenčné konanie v Slovenskej Republike pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/actaires.2021.1.17


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje