Repozytorium UR

Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pawlak, Justyna
dc.date.accessioned 2021-07-01T13:40:07Z
dc.date.available 2021-07-01T13:40:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 298–307 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-013-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6487
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki zależności pomiędzy poczuciem podmiotowości i partycypacji a funkcjonowaniem zespołu w organizacji. Poprzez analizę literatury i badań autorka prezentuje, w jaki sposób zwiększenie poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników w sprawach dotyczących organizacji, może wpływać na wzrost odpowiedzialności i integralności tworzonego przez nich teamu, co w efekcie przekładać się będzie na jakość uzyskanego wyniku oraz zintegrowanie rozwoju organizacji i pracowników. Każdy zespół pracujących razem ludzi podlega określonym etapom rozwoju oraz tendencjom, które wpływają na jego spójność i efektywność, a takie zarządzanie, które oprócz wydajności, zwiększa również jego integralność i odpowiedzialność jest celem wielu managerów. Jednym ze sposobów zarządzania, który temu sprzyja jest zarządzanie przez partycypację. Kładąc nacisk na podmiotowość pracownika, jego sprawczość i zdolność do działania, a nie tylko reagowania, wzmacnia ono zaangażowanie i gotowość do dojrzałej współpracy. Pozwala też zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków pracy zespołowej, takich jak np. myślenie grupowe. Stylem zarządzania, który już w swoim założeniu kładzie nacisk na podmiotowość jest Total Participation Management, którego celem jest zbudowanie organizacji, której systemy będą pozwalały pracownikowi na pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach jej działalności. Jest to styl bardzo wymagający zarówno w odniesieniu do szeregowych pracowników, jak i do kadry managerskiej, jednak organizacje tak zarządzane często uzyskują przewagę konkurencyjną w zakresie wyników finansowych, a także w zakresie bycia atrakcyjnym miejscem pracy, przyciągającym specjalistów, wspierających potencjał firmy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper aims to discuss the issue of the relation between an employee’s sense of participation and effectiveness of their team. The author shows how strengthening the sense of subjectivity of employees, and increasing their participation in tasks and goals of an organization, can promote the growth of responsibility and integrity of the group in which they cooperate; this in turn will influence the quality of results and also integrate the development of the organization and that of the employees. Any group is governed by certain stages of group development and by tendencies that affect consistency and efficiency. Many managers have as their goal the type of management that – in addition to efficiency – assists the growth of integrity and responsibility. Participative management can provide the solution. Stressing the importance of the worker’s subjectivity, his efficacy and ability to act rather than simply react, reinforces his involvement and willingness and thus leads to fully-fledged cooperation. It also helps minimize the chances of adverse effects occurring in teamwork, for instance in group thinking or diffusion of responsibility. The management style whose concept emphasizes the subjectivity of employees is called Total Participation Management. However, it is a very challenging style for regular employees as well as for managers. Nevertheless, organizations managed this way are frequently more competitive in terms of financial results as well as in terms of attractiveness for employees by creating a place which attracts experts who support the organizations’ potential. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject partycypacja pl_PL.UTF-8
dc.subject podmiotowość pl_PL.UTF-8
dc.subject praca zespołowa pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie zespołem pl_PL.UTF-8
dc.subject participation pl_PL.UTF-8
dc.subject sense of subjectivity pl_PL.UTF-8
dc.subject team-work pl_PL.UTF-8
dc.subject team management pl_PL.UTF-8
dc.title Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje