Police efforts during the coronavirus epidemic

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Ura, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of this article is to draw attention to the Police efforts during the state of epidemic announced on 25 March 2020 connected to the COVID-19 virus. These efforts are being made on the basis of particular laws in force during this state, but also on the basis of the rules in the penal code. The execution of specific tasks involves effectiveness, which ensures proper cooperation of many bodies, including the cooperation of the epidemiological services with the Police and units of medical rescue. It is important, however, to obey the rule of proportionality in applying certain measures of power in the institutions involved in the execution of prohibitions and obligations of specific behaviour during the state of epidemic. The measures of power cannot also lead to disruptions of the principle of law-abidingness.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na działania Policji w czasie ogłoszonego 15 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z wirusem COVID-19. Działania te podejmowane są na podstawie przepisów szczególnych obowiązujących w tym stanie, jak też na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń. Wykonywanie określonych zadań wymaga skuteczności, która zapewnia właściwe współdziałanie wielu podmiotów, w tym współdziałanie służb epidemiologicznych z Policją i jednostkami ratownictwa medycznego. Istotne znaczenie ma jednak przestrzeganie zasady proporcjonalności w stosowaniu określonych środków władczych w sytuacjach związanych z egzekwowaniem zakazów i nakazów określonego zachowania się w stanie epidemii. Działania władcze nie mogą też prowadzić do naruszenia zasady praworządności.
Opis
Słowa kluczowe
epidemic , cooperation , Police , measures of conduct , rules of conduct , execution of prohibitions and regulations , epidemia , współdziałanie , Policja , metody działania , zasady działania , egzekwowanie zakazów i nakazów
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 238–249