Repozytorium UR

Charakter prawny procesowego i pozaprocesowego oświadczenia woli o potrąceniu w kontekście zarzutu potrącenia zawartego w art. 203 1 k.p.c.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Płaziuk, Jakub
dc.date.accessioned 2021-01-26T11:57:04Z
dc.date.available 2021-01-26T11:57:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 213–234 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5948
dc.description.abstract Gdy dwie osoby są wzajemnie wobec siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może złożyć drugiej stronie oświadczenie woli o potrąceniu. Oświadczenie woli o potrąceniu może zostać złożone przed wszczęciem postępowania sądowej, w trakcie jego trwania, jak również po jego zakończeniu. Złożone przez jedną ze stron oświadczenie woli o potrąceniu musi zostać wprowadzone do postępowania w formie zarzutu potrącenia. Powstaje zatem istotne pytanie, czy oświadczenie woli o potrąceniu złożone przed wszczęciem postępowania lub po jego wszczęciu, ale poza nim, także musi zostać wprowadzone do postępowania w formie zarzutu potrącenia. Rozstrzygnięcie wskazanej kwestii ma o tyle istotne znaczenie, że w przypadku twierdzącej odpowiedzi na tak zadane pytanie zarzut potrącenia będzie musiał odpowiadać wymaganiom wynikającym z art. 203 1 k.p.c. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract When two persons are debtors and creditors to each other, each of them may submit a declaration of intent to the other party about deduction. A declaration of will to deduct may be submitted before the commencement of court proceedings, during it or after its termination. A declaration of intent by one of the parties must be introduced to the proceeding in the form of an offsetting claim. Therefore, the important question arises whether the declaration of will on deduction made before or after the initiation of the proceedings, but also outside of it, must also be introduced to the proceeding in the form of an offsetting claim. Settlement of the issue is important because in the event of an affirmative answer to such a question the objection of deduction will have to meet the requirements arising from art. 203 1 k.p.c. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject potracenie pl_PL.UTF-8
dc.subject wierzyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject dłużnik pl_PL.UTF-8
dc.subject postępowanie sądowe pl_PL.UTF-8
dc.subject deduction pl_PL.UTF-8
dc.subject creditor pl_PL.UTF-8
dc.subject debtor pl_PL.UTF-8
dc.subject court proceedings pl_PL.UTF-8
dc.title Charakter prawny procesowego i pozaprocesowego oświadczenia woli o potrąceniu w kontekście zarzutu potrącenia zawartego w art. 203 1 k.p.c. pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.29.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje