Repozytorium UR

Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa opozycyjnego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Olaś, Andrzej
dc.date.accessioned 2021-01-26T11:49:07Z
dc.date.available 2021-01-26T11:49:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 198–212 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5947
dc.description.abstract Niniejszy artykuł omawia problematykę zarzutu potrącenia jako podstawy powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (opozycyjnego) po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Celem opracowania jest naświetlenie podstawowych problemów prawnych wyłaniających się na gruncie regulacji zawartej w art. 840 § 1 pkt 2 in fine k.p.c. oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania w sposób spójny z punktu widzenia przyjętych założeń teoretycznych, a zarazem możliwie przydatny dla praktyki wymiaru sprawiedliwości. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article discusses the issue of the set-off defense as the basis for an action to limit or cancel the enforceability of an enforceable title after amendments as provided for pursuant to the Act of 4 July 2019 amending the Act – Code of Civil Procedure and some other acts. The purpose of the article is to indicate the basic interpretative issues emerging from the regulations contained in the Article 840 § 1 item 2 of the Code of Civil Procedure which are likely to pose major problems in its practical application and to offer some reasoned proposals for their solution in a manner consistent with theoretical assumptions and at the same time as useful as possible for judicial practice in the civil proceedings. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zarzut potrącenia pl_PL.UTF-8
dc.subject powództwo opozycyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności pl_PL.UTF-8
dc.subject set-off defense pl_PL.UTF-8
dc.subject action to limit or cancel the enforceability of an enforceable title pl_PL.UTF-8
dc.title Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa opozycyjnego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.29.13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje