Repozytorium UR

Przedawnienie i potrącenie w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) – zagadnienia wybrane

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kajmowicz, Katarzyna
dc.date.accessioned 2021-01-26T10:04:47Z
dc.date.available 2021-01-26T10:04:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 107–120 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5941
dc.description.abstract Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonano zasadniczych modyfikacji w procedurze cywilnej. Zgodnie z intencją ustawodawcy wprowadzone zmiany mają skutkować skróceniem czasu trwania postępowań przed sądami cywilnymi oraz usprawnić przebieg procesów cywilnych. Wśród znowelizowanych przepisów ustawodawca wprowadził do k.p.c. zupełnie nowe rozwiązania, w tym mechanizmy uniemożliwiające egzekwowanie przedawnionych roszczeń oraz przepisy ograniczające możliwość skorzystania z zarzutu potrącenia w toku procesu cywilnego. W związku z powyższym niniejszy artykuł został poświęcony omówieniu wybranych zagadnień związanych z przedawnieniem i potrąceniem na gruncie znowelizowanego procesu cywilnego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract By the Act of 4 July 2019 – on the amendment to the Code of Civil Procedure and some other acts, major modifications were made to the civil procedure. In accordance with the intention of the legislator, the introduced changes are to result in shortening the duration of proceedings before civil courts and improve the course of civil proceedings. Among the amended provisions, the legislator introduced completely new solutions to the Code of Civil Procedure, including mechanisms preventing the enforcement of time-barred claims and provisions limiting the possibility of using the charge of offsetting in the course of a civil trial. In connection with the above, this article will be devoted to discussion of selected issues related to the limitation period and deduction based on the amended civil trial. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nowelizacja procedury cywilnej pl_PL.UTF-8
dc.subject potrącenie w procesie cywilnym pl_PL.UTF-8
dc.subject zarzut potrącenia pl_PL.UTF-8
dc.subject przedawnienie w procesie cywilnym pl_PL.UTF-8
dc.subject badanie przedawnienia w toku procesu cywilnego pl_PL.UTF-8
dc.subject amendment of the civil procedure pl_PL.UTF-8
dc.subject set-off in a civil trial pl_PL.UTF-8
dc.subject charge set-off pl_PL.UTF-8
dc.subject limitation in civil proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject examination of limitation in the course of civil proceedings pl_PL.UTF-8
dc.title Przedawnienie i potrącenie w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) – zagadnienia wybrane pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.29.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje