Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji w postępowaniu rozpoznawczym

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Drozdowicz, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce zażalenia poziomego na postanowienia sądu pierwszej instancji w postępowaniu rozpoznawczym. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizująca k.p.c. (Dz.U. 2019, poz.1469) wprowadziła instytucję zażalenia do innego sądu pierwszej instancji na wybranie postanowienia tego sądu. W opracowaniu w pierwszej kolejności omówiono charakter zażalenia w prawie procesowym cywilnym. Następnie zaprezentowano ewolucję przepisów o zażaleniach poziomych, które dotychczas funkcjonowały w postępowaniu przed sądem drugiej instancji. Wreszcie scharakteryzowano zażalenie poziome do innego składu sądu pierwszej, w tym wady i zalety nowego modelu. Przeprowadzona analiza nie pozwala na jednoznacznie pozytywną ocenę nowej instytucji.
The article is about the issue of complaint to the court of the first instance sitting in a different formation in civil examination proceedings. The Act of 4 July 2019 amending the Code of Civil Procedure introduced the institution of a complaint to the court of the first instance sitting in a different formation against decisions of that court (horizontal complaint). The publication first characterizes the nature of the complaint in civil procedural law. Next, the evolution of the provisions on horizontal complaints, which previously operated in the proceedings before the court of second instance, was discussed. Finally, the new institution was characterized, including the pros and cons of the new model. The analysis does not allow for an unequivocally positive assessment of the new institution.
Opis
Słowa kluczowe
zażalenie poziome , nowelizacja , sąd pierwszej instancji , postanowienia , horizontal complaint , amendment , first instance court , decisions
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 58–68