Postępowanie w sprawach gospodarczych. Nowe rozwiązania prawne

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Arkuszewska, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem publikacji jest przybliżenie nowych, a zarazem kluczowych regulacji prawnych, których głównym założeniem jest optymalizacja oraz zapewnienie szybszego i skuteczniejszego rozpoznawania spraw o charakterze gospodarczym, a także zagwarantowanie ochrony prawnej osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz tzw. małym przedsiębiorcom. W artykule przedstawiono rozwiązania prawne, które mają służyć powyższym celom, tj. normę kolizyjną rozstrzygającą konflikty, które mogą wystąpić na styku postępowania gospodarczego z innymi postępowaniami odrębnymi, nowe wymogi formalne pozwu i pierwszego pisma procesowego pozwanego, granice temporalne przekazania sprawy gospodarczej i niegospodarczej właściwemu sądowi oraz możliwość pominięcia przepisów o postępowaniu gospodarczym w sytuacji, gdy stroną sporu nie jest przedsiębiorca lub jest to przedsiębiorca będący osobą fizyczną.
The purpose of the publication is to familiarize new and at the same time key legal regulations, the main assumption of which is optimization and ensuring faster and more effective recognition of economic matters, as well as guaranteeing legal protection for non-entrepreneurs and the so-called small entrepreneurs. The article presents legal solutions that are intended to serve the above purposes, i.e. a conflict of laws rule that resolves conflicts that may occur at the interface between commercial proceedings and other separate proceedings, new formal requirements for the application and the first defendant’s pleading, temporal limits for the transfer of an economic and non-economic case to a competent court and the possibility of bypassing the provisions on economic proceedings in a situation where the party to the dispute is not the entrepreneur or the entrepreneur is a natural person.
Opis
Słowa kluczowe
proces cywilny , pozew , przedsiębiorca , właściwość sądu , civil proceedings , statement of claim , entrepreneur , court jurisdiction
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 13–26