Repozytorium UR

Bioakumulacja wybranych metali ciężkich w kukurydzy uprawianej na paszę

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wiater, Józefa
dc.date.accessioned 2020-09-24T12:53:12Z
dc.date.available 2020-09-24T12:53:12Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 1 (2020), 127–136 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5717
dc.description.abstract Celem badań była ocena bioakumulacji wybranych metali ciężkich w roślinach kukurydzy, która jest uprawiana na coraz większym areale gruntów. Celem uprawy jest głównie pasza dla bydła mlecznego, którego hodowla stała się dominującym kierunkiem rozwoju rolnictwa na Podlasiu. Badania wykonano w oparciu o próbki gleb lekkich i średnich oraz próbki uprawianej kukurydzy. W próbkach gleb oznaczono zawartość ogólną kadmu, ołowiu, niklu, miedzi i cynku, oznaczono zawartość tych samych metali w roślinach. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono współczynniki bioakumulacji w/w metali w roślinach kukurydzy. Stwierdzono, że gleby na których uprawiano kukurydzę w większości charakteryzowały się zawartością metali ciężkich na poziomie tła geochemicznego. Niewielkich część była zanieczyszczona kadmem na I poziomie wg liczb IUNG. Kukurydza ze względu na zawartość metali ciężkich spełniała wymogi opracowane dla roślin paszowych. Współczynniki bioakumulacji metali w kukurydzy były najczęściej niskie i adekwatne do niskiej ich zawartości w glebach, choć w przypadku kadmu i ołowiu wskazują na źródło poza glebowe. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the study was to assess the bioaccumulation of selected heavy metals in corn plants grown on the increasing area of land used for fodder for cattle, mainly dairy cattle, whose breeding has became the dominant direction of agricultural development in Podlasie region. The study was carried out on the basis of light and medium soils samples and maize samples grown for fodder for dairy cows. The total content of cadmium, lead, nickel, copper and zinc was determined in soil samples as well as in plants. On the basis of the obtained results, the bioaccumulation coefficients of the above-mentioned metals in maize plants were calculated. It was found that the soils, on which maize was grown, were mostly characterized by the content of heavy metals at the level of geochemical background. A small part was contaminated with cadmium on the first level according to JUNG numbers. Maize, due to its heavy metal content, met the requirements for fodder plants. The bioaccumulation coefficients of metals in maize were most often low and adequate to their low content in soils, although in the case of cadmium and lead they indicate an off-soil source. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject metale ciężkie pl_PL.UTF-8
dc.subject gleby pl_PL.UTF-8
dc.subject rośliny pl_PL.UTF-8
dc.subject bioakumulacja pl_PL.UTF-8
dc.subject heavy metals pl_PL.UTF-8
dc.subject soil pl_PL.UTF-8
dc.subject plants pl_PL.UTF-8
dc.subject bioaccumulation pl_PL.UTF-8
dc.title Bioakumulacja wybranych metali ciężkich w kukurydzy uprawianej na paszę pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2020.24.1.13
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje