Repozytorium UR

Influence of the principle of partnership on changes in the operation of public administration bodies

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Barczewska-Dziobek, Agata
dc.date.accessioned 2020-04-22T09:16:37Z
dc.date.available 2020-04-22T09:16:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 11–22 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5410
dc.description.abstract Changes in the organization and operation of the administrative apparatus may be caused by various factors, law being the most important factor because administration is significantly determined by law. Furthermore, law reflects the legislator’s axiological catalogue which may include values derived from current ideological systems. One example of this is the concept of partnership, seen as a value realizing the postulate of social inclusion, as well as the norm-defining principle of partnership which refers to the processes of programming and implementation of the EU cohesion policy. EU law affects the Polish legal system and determines its changes, as a consequence of which normative constructions, unknown earlier, are introduced. The principle of partnership, one of the guiding principles of cohesion policy, results in shaping the domestic legal order related to public policies in such a way that it contains standards requiring competent public administration authorities to depart from traditionally applied organizational solutions and imposing an obligation to use innovative methods of operation. This impact is particularly evident for instance in local development policy stipulating involvement of the local community, which is a responsibility of the bodies of territorial self-government. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zmiany w zakresie organizacji i działania aparatu administracyjnego spowodowane mogą być różnymi czynnikami, z których ze względu na silne zdeterminowanie administracji prawem najważniejszy jest właśnie czynnik prawa. Prawo z kolei stanowi odzwierciedlenie katalogu aksjologicznego prawodawcy, w którym znajdować się mogą wartości pochodzące z aktualnych systemów ideologicznych. Jednym z przykładów takiego odzwierciedlenia jest partnerstwo jako wartość urzeczywistniająca postulat włączenia społecznego i normatywizująca ją zasada partnerstwa, która odnosi się do procesów programowania i realizacji unijnej polityki spójności. Prawo unijne, oddziałując na polski system prawny, determinuje jego zmiany i w konsekwencji wprowadzenie nieznanych dotąd konstrukcji normatywnych. Zasada partnerstwa jako jedna z naczelnych zasad polityki spójności skutkuje takim ukształtowaniem rodzimego porządku prawnego w przedmiocie polityk publicznych, że zawiera on normy nakazujące właściwym organom administracji publicznej odejście od tradycyjnie stosowanych rozwiązań organizacyjnych oraz nakazujące stosowanie innowacyjnych metod działania. Oddziaływanie to jest najbardziej widoczne na przykładzie polityki rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności, za prowadzenie której odpowiedzialne są organy jednostek samorządu terytorialnego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject partner ship pl_PL.UTF-8
dc.subject partnership principle pl_PL.UTF-8
dc.subject development policy pl_PL.UTF-8
dc.subject partnerstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject zasada partnerstwa pl_PL.UTF-8
dc.subject polityki rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.title Influence of the principle of partnership on changes in the operation of public administration bodies pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.27.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje