Repozytorium UR

Місце римського права у структурі правової культури сучасного юриста в Україні

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kachur, Vira
dc.date.accessioned 2020-04-15T09:08:36Z
dc.date.available 2020-04-15T09:08:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 81–91 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5393
dc.description.abstract W artykule opisano rolę kultury prawnej w historii ludzkości i w życiu człowieka. Stwierdzono, że w kategorii „kultury prawnej” kulturoznawstwo („kultura”) i zjawiska prawne („prawo”) są ze sobą powiązane. Zidentyfikowano siedem znaków kultury, sformułowano pojęcie kultury prawnej. Ustalono, że człowiek jest głównym elementem struktury kultury prawnej. Stosując zasadę izomorfizmu w strukturze kultury prawnej wyróżniono trzy części – obiektywną (działalność prawna), subiektywną (pozycja prawna) i normatywną (regulatory prawne). Wyjaśniono miejsce prawa rzymskiego w strukturze kultury prawnej współczesnego prawnika na Ukrainie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article outlines the role of legal culture in the history of mankind and in human life. It was determined that in the category of “legal culture” cultural studies (“culture”) and legal (“law”) phenomena are combined. Seven signs of culture were identified, the concept of legal culture was formulated. It was determined that a person is the main element in the structure of legal culture. Using the principle of isomorphism in the structure of legal culture three parts were distinguished – objective (legal activity), subjective (legal position) and normative (legal regulators). The place of Roman law in the structure of legal culture of a modern lawyer in Ukraine was clarified. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject kultura prawna pl_PL.UTF-8
dc.subject struktura kultury prawnej pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura prawna prawnika pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo rzymskie pl_PL.UTF-8
dc.subject legal culture pl_PL.UTF-8
dc.subject structure of legal culture pl_PL.UTF-8
dc.subject legal culture of a lawyer pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman law pl_PL.UTF-8
dc.title Місце римського права у структурі правової культури сучасного юриста в Україні pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.26.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje