Repozytorium UR

Вплив римського права на правову систему Держави-Міста Ватикан

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hutiw, Bohdan
dc.date.accessioned 2020-04-15T08:53:17Z
dc.date.available 2020-04-15T08:53:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 50–61 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5391
dc.description.abstract W artykule naukowym autor ustalił, że prywatne prawo rzymskie miało wpływ na wszystkie systemy prawne, w szczególności na system prawny Państwa Watykańskiego. Autor podkreślił proces kształtowania prawa kanonicznego jako podstawowego źródła systemu prawnego Państwa Watykańskiego. W szczególności ustalono, że prawo rzymskie miało niepodważalny wpływ na rozwój prawa kanonicznego, na jego strukturę i treść, o czym świadczy kilka jego kodyfikacji. Ponadto w pracy analizowany jest proces rozwoju prawa rzymskiego, tworzenie jego nowych zbiorów, grup zbiorów i kodyfikacji oraz ich wpływ na powstanie i rozwój Państwa Kościelnego. Omówiono także źródła takie jak: Kodeks Teodozjański, grupę zbiorów Justyniana, Dekret Gracjana itd. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author of the research paper established that Roman Private Law had effect on all legal families and systems, in particular, the legal system of the Vatican City State. The process of Canon Law formation as the main source of a legal system of the Vatican City State was highlighted. Particularly, it was established that Roman Law had direct influence on development of the Canon Law, its structure and content, which is evidenced by its several codifications. Also, Roman Law development process, creation of new compilations, abridgments and codifications of law as well as their influence on formation and development of the Vatican state is considered in the paper. In particular, the Codex Theodosianus, the Corpus Juris Civilis, the Decretum Gratiani, etc. were worked out. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Państwo Watykańskie pl_PL.UTF-8
dc.subject system prawa pl_PL.UTF-8
dc.subject Kodeks Teodozjański pl_PL.UTF-8
dc.subject Dekret Gracjana pl_PL.UTF-8
dc.subject Kodeks prawa kanonicznego pl_PL.UTF-8
dc.subject the Vatican City State pl_PL.UTF-8
dc.subject legal family pl_PL.UTF-8
dc.subject the Codex Theodosianus pl_PL.UTF-8
dc.subject the Decretum Gratiani pl_PL.UTF-8
dc.subject Code of Canon Law pl_PL.UTF-8
dc.title Вплив римського права на правову систему Держави-Міста Ватикан pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.26.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje