Zachowania prosumpcyjne konsumentów– implikacje dla firm rodzinnych

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Szul, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prosumpcja, określana jako aktywność konsumentów, przejawia się m.in. w potrzebie współpracy i wpływania na ofertę przedsiębiorców oraz dostosowania jej do ich potrzeb. Aktywni konsumenci tworzą sieci, społeczności, dzielą się swoimi opiniami na temat produktów/ usług, swoimi doświadczeniami i pomysłami. Firmy powinny dostrzegać te działania i reagować na nie, włączając klientów do tworzenia produktów. Muszą angażować się w dialog z konsumentami i sieciami konsumenckimi, aby być bardziej konkurencyjnymi. Szczególny obszar do tego typu działań mają firmy rodzinne, które – często działając lokalnie – są zazwyczaj blisko odbiorców swoich produktów. A cechy firm rodzinnych, tj. płaskie struktury organizacyjne, rodzinna kultura organizacyjna, mniejsza formalizacja działań, krótsze kanały komunikacyjne, uproszczony proces podejmowania decyzji, większa elastyczność i lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów sprzyjają nawiązywaniu relacji z klientami, a tym samym podejmowaniu działań prosumpcyjnych. Artykuł przedstawia znaczenie prosumpcji dla firm rodzinnych w oparciu o analizę literatury.
Prosumption, defined as an activity of consumers, manifests itself, among others, in the need of cooperation and influencing the offer of entrepreneurs, to adapt it to their needs. Active consumers create networks, communities, share their their experiences, ideas and opinions about products/ services. Companies should see this activity and respond to it by including customers in creating products. They need to engage in dialogue with consumers and consumer networks to be more competitive. And the features of family businesses, such as flat organizational structures, family organizational culture, lesser formalization of activities, shorter communication channels, simplified decision making process, greater flexibility and better response to the needs of clients all favor establishing relationships with clients, and thus undertaking prosumer activities. The paper presents the importance of prosumption for companies based on the analysis of literature.
Opis
Słowa kluczowe
prosumpcja , prosument , przedsiębiorczość rodzinna , prosumption , prosumer , family businesses
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 59(3)/2019, s. 226–235