Repozytorium UR

Wpływ odnawialnych źródeł energii na ptaki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Michalicha, Mateusz
dc.date.accessioned 2019-06-27T09:14:37Z
dc.date.available 2019-06-27T09:14:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 85–92 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4704
dc.description.abstract Energetyka odnawialna jest ważnym tematem poruszanym w związku z rosnącym zapotrzebowaniem energetycznym wielu państw. Liczne badania potwierdzają, że antropopresja odbija się negatywnie na wielu gatunkach zwierząt i siedliskach. Zasada zrównoważonego rozwoju umożliwia rozwój nowych technologii przy jednoczesnych działaniach na rzecz ochrony przyrody. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) nie pozostaje jednak bez wpływu np. na ptaki. Zwierzęta te są szczególnie narażone na oddziaływanie farm wiatrowych, instalacji energetyki słonecznej i monokultur pod produkcję biopaliwa. W publikacji opisane zostały faktyczne oraz potencjalne oddziaływania OZE na awifaunę, zarówno negatywne jak i korzystne. Chcąc połączyć OZE ze skuteczną ochroną ptaków należy zwrócić uwagę na lokalizację inwestycji oraz gatunki ptaków zamieszkujące dane tereny w pobliżu urządzeń. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Renewable energy is an important topic raised in connection with the growing energy demand of many countries. Numerous studies confirm that anthropopression reflects negatively on many species of animals and habitats. The principle of sustainable development allows the development of new technologies with simultaneous activities for the protection of nature. The use of renewable energy sources (RES), however, does not affect, for example, birds. These animals are particularly vulnerable to the impact of wind farms, solar energy installations, monocultures for the production of biofuels and others. The publication describes the actual and potential impacts of RES on avifauna, both negative and beneficial. It seems that if we want to combine renewable energy with effective protection of birds, we should pay attention to the location of the investment and bird species inhabiting the areas near the devices. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject odnawialne źródła energii pl_PL.UTF-8
dc.subject ptaki pl_PL.UTF-8
dc.subject zrównoważony rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject bioróżnorodność pl_PL.UTF-8
dc.subject renewable energy sources pl_PL.UTF-8
dc.subject birds pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject biodiversity pl_PL.UTF-8
dc.subject climate changes pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ odnawialnych źródeł energii na ptaki pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.2.10
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje