Repozytorium UR

Wpływ podatku od środków transportowych na działalność międzynarodowych przewoźników drogowych w województwie zachodniopomorskim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Suproń, Błażej
dc.date.accessioned 2019-01-15T13:37:36Z
dc.date.available 2019-01-15T13:37:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 404–417 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4305
dc.description.abstract Przedsiębiorstwo transportowe, tak jak każda jednostka gospodarcza, zobowiązane jest do ponoszenia obciążeń podatkowych. Opodatkowanie to niezwykle złożone zjawisko społeczne, gospodarcze, a także polityczno-ustrojowe i prawne, wymagające rozpatrywania z rozmaitych punktów widzenia. Struktura systemu podatkowego może zmieniać rzeczywiste decyzje dotyczące wielkości inwestycji, rodzaju aktywów, które są przedmiotem inwestowania, a także wyboru miejsca lokalizacji inwestycji. Przedsiębiorstwa transportowe poza standardowymi obciążeniami publiczno-prawnymi, które ponosi większość jednostek gospodarczych zobowiązane są do ponoszenia podatku od środków transportowych. Celem niniejszego artykułu była analiza, w jakim stopniu podatek ten wpływa na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw transportowych w województwie zachodniopomorskim. Na potrzeby badania założono następującą hipotezę badawczą: Stawki opłat drogowych i podatku od środków transportowych mogą wpływać na wzrost inwestycji w nowy tabor. Materiał badawczy obejmował dane ilościowe i jakościowe dotyczące 184 przedsiębiorstw transportowych mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim. Dobór grupy badawczej był celowy, a przeprowadzone badanie pozwoliło na zebranie danych dotyczących 26,1% jednostek spełniających założenia badania. W przeprowadzonej analizie zastosowano metody statystyki opisowej oraz analizy ekonomicznej. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono związku pomiędzy liczbą samochodów użytkowanych na terenie danej gminy przez badane przedsiębiorstwa transportowe oraz stawką podatku od środków transportowych. Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku badanej grupy podmioty z gmin gdzie podatek był niższy nie zwiększały swojego taboru w większym stopniu niż te, w których stawki podatku były wyraźnie wyższe. Rezultaty badania pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że oczekiwania dotyczące stymulacyjnego oddziaływania bodźców fiskalnych w relacji do podatku od środków transportowych nie znajdą przełożenia w praktyce przedsiębiorstw transportowych. Wobec powyższych argumentów można uznać, że założona hipoteza okazała się błędna. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract A transport company, just like any other economic unit, is obliged to pay taxes. Taxation is an extremely complex social, economic, political, constitutional and legal phenomenon that requires analysis from multiple perspectives. The structure of the tax system can change the actual decisions regarding the size of the investment, the type of assets that are being invested, and the choice of location of the investment. Transport enterprises, apart from the standard statutory charges incurred by most businesses, are obliged to pay tax on means of transport. The aim of this article was to analyze the extent to which this tax affects investment decisions made by transport companies in the West Pomeranian Voivodeship. For the purpose of the study, the following hypothesis was tested: the rates of road tolls and tax on means of transport can affect investments in the new fleet. The research material included quantitative and qualitative data on 184 transport companies based in the West Pomeranian Voivodeship. The selection of the research group was targeted. The research allowed to collect data on 26.1% of units that met the research criteria. The analysis used methods of descriptive statistics and economic analysis. The results of the research showed no relation between the number of cars used in a given commune by the surveyed transport companies and the tax rate on means of transport. The results obtained prove that in the case of the study group, entities from communes where the tax was lower did not increase their fleet to a greater extent than those where the tax rates were significantly higher. The results of the study allow to assume, with high probability, that expectations regarding the stimulating effect of fiscal stimuli in relation to the tax on transport means will not be reflected in the practice of transport companies. In the light of the above arguments, the hypothesis can be assumed to be proven wrong. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject transport drogowy pl_PL.UTF-8
dc.subject podatek od środków transportowych pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój przedsiębiorstw pl_PL.UTF-8
dc.subject road transport pl_PL.UTF-8
dc.subject tax on transport means pl_PL.UTF-8
dc.subject development of enterprises pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ podatku od środków transportowych na działalność międzynarodowych przewoźników drogowych w województwie zachodniopomorskim pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.4.33


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje