Repozytorium UR

Rola gminy Goraj w kształtowaniu jakości życia mieszkańców

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Głowala, Norbert
dc.date.accessioned 2019-01-15T12:05:18Z
dc.date.available 2019-01-15T12:05:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 337–348 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4299
dc.description.abstract W artykule dokonano przeglądu definicji kwestii jakości życia w ujęciu subiektywnym i obiektywnym oraz dokonano przeglądu inicjatyw badawczych podejmowanych w zakresie jakości życia. Strategia rozwoju została wskazana jako podstawowe narzędzie do wyznaczania kierunków działań samorządowych. W dalszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje o próbie badawczej i wskaźnikach charakteryzujących jakość życia w gminie Goraj. Podkreślono słabości i mocne strony oraz zdiagnozowano przyczyny zastanej sytuacji. Ponadto przeanalizowano strategiczne założenia gminy związane z poprawą jakości życia mieszkańców oraz oceniono rolę samorządu gminnego w kształtowaniu jakości życia mieszkańców. Przeprowadzone badania wykazały, że gmina Goraj nie radzi sobie dobrze w badaniach jakości życia, co częściowo wynika ze specyfiki obszaru wiejskiego. Poziom wydatków budżetu gminy na pomoc społeczną wskazuje na trudną sytuację ekonomiczną mieszkańców. Problemem są między innymi ubóstwo i jego dziedziczenie, słabo rozwinięta działalność pozarolnicza i niekorzystne tendencje demograficzne oraz wynikające z tego trudności w innych sferach. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article reviews the definition of quality of life in a subjective and objective approach and reviews research initiatives in the field of quality of life. The development strategy has been indicated as the basic tool for determining the directions of self-government activities. The next part of the article presents basic information about the research sample and indicators characterizing the quality of life in the Goraj commune. Weaknesses and strengths were highlighted and the causes of the situation were diagnosed. In addition, the strategic assumptions of the municipality related to the improvement of quality were analyzed and the role of communal local self-government in shaping the quality of life of residents was assessed. The research showed that the Goraj commune does not perform well in the study of quality of life, which is partly due to the specificity of the rural area. The level of municipal budget expenditures on social assistance points to the difficult economic situation of the inhabitants. The problems are, among others, poverty and its inheritance, underdeveloped non-agricultural activities and unfavorable demographic trends and the resulting difficulties in other areas. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject samorząd terytorialny pl_PL.UTF-8
dc.subject polityka regionalna pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój regionalny pl_PL.UTF-8
dc.subject jakość życia pl_PL.UTF-8
dc.subject regional government pl_PL.UTF-8
dc.subject regional policy pl_PL.UTF-8
dc.subject regional development pl_PL.UTF-8
dc.subject life quality pl_PL.UTF-8
dc.title Rola gminy Goraj w kształtowaniu jakości życia mieszkańców pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.4.27


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje