Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i społeczeństwa

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Leszczyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Bezpieczeństwo ekonomiczne jest jednym z wymiarów bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. W artykule pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego odnoszone jest do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa, gospodarki narodowej i społeczeństwa. Wybrane koncepcje bezpieczeństwa ekonomicznego pokazują główne kierunki myślenia o tym zagadnieniu w kontekście procesów rozwojowych. Celem artykułu jest wskazanie implikacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego wynikających z zależności między bezpieczeństwem ekonomicznym państwa a jego gospodarką i dobrobytem społeczeństwa. W artykule wychodzi się z założenia, że współcześnie definicje bezpieczeństwa ekonomicznego należy odnosić do możliwości i zagrożeń dla procesów rozwojowych. W tym kontekście wyeksponowano rangę czynników wewnętrznych w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa ekonomicznego powoduje, że jest ono domeną oddziaływania wielu polityk sektorowych. Zasadnicza rola przypada tu jednak polityce makroekonomicznej i jej wybranym dziedzinom, gdyż mogą one stwarzać pozytywne impulsy dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Bezpieczeństwo ekonomiczne powinno być utożsamiane nie tylko z niezakłóconym funkcjonowaniem gospodarek poprzez utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych, ale i zapewnieniem równowagi społecznej. Tym samym – w takim ujęciu – łączy więc ono w sobie element ekonomiczny i socjologiczny. W artykule wskazano też na politologiczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego, a uwzględniając ten szeroki kontekst odniesiono się do współczesnych, pożądanych trendów rozwojowych, a mianowicie zrównoważonego rozwoju państwa, gospodarki i społeczeństwa. W coraz większym stopniu zwraca się uwagę na możliwości rozwoju państwa poprzez tworzenie warunków do budowania jego potencjału ekonomicznego na bazie rozwoju społeczeństwa.
The economic security is one of the factors of the state and society security. In the article, the term ‘economic security’ refers to the economic basis of a state’s functioning, national economy and society. The chosen ideas of the economic security point to the main streams of approach towards this issue in the context of development processes. The objective of the article is to indicate the implications for socio-economic development resulting from the dependencies between the economic security of a state and its economy and prosperity of the population. The article assumes that contemporary definitions of the economic security should refer to the potentials and concerns for the development processes. In this context, the article highlights the importance of internal factors in the process of providing the economic security. Multidisciplinary nature of the economic security makes it a domain of impact of numerous sectoral policies. Macroeconomic policy along with its selected areas play an essential role in the process, because they may stimulate sustainable socio-economic development. Economic security should be identified not only with the unimpeded functioning of economies due to the maintenance of core development indicators, but assurance of social sustainability as well. Thus in this view, it combines economic and social elements. Besides, the article indicates the political factor of the economic security. Comprehensive context considered, refers to contemporary and desired development trends, namely, sustainable development of a state, economy and society. To an increasing extent, the issue draws attention to the development potential of a country obtained by creating conditions for constructing its economic potential based on social development.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo ekonomiczne , gospodarka , społeczeństwo , rozwój społeczno-gospodarczy , economic security , economy , society , socio-economic development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 289–298