Repozytorium UR

Формирование экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта Украины в условиях реформирования отрасли

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Рекун, Иван
dc.date.accessioned 2018-08-22T08:51:57Z
dc.date.available 2018-08-22T08:51:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018, s. 425–436 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3758
dc.description.abstract В статье представлены размышления автора о подходе к экономической безопасности предприятия железнодорожного транспорта Украины в условиях реформирования отрасли. Автор отмечает, что государство должно проводить соответствующую экономическую поли- тику, гарантирующую развитие транспортных предприятий Украины, поскольку именно до- ход гарантирует развитие и безопасность больше, чем ограничения в современной экономике, основанной на знаниях. Особое внимание уделяется экономическим ограничениям безопас- ности транспортных предприятий, поскольку в глобализованном мире важнейшим фактором является конкурентное преимущество. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the author’s reflections on the approach to economic security of railway transport enterprises of Ukraine in the conditions of reforming the industry. The author notes that the state should provide appropriate economic policy to guarantee transport enterprises of Ukraine development because it is income what guarantees development and safety more than limits in a modern, knowledge-based economy. The attention is focused on economic limitations in transport enterprises security because in a globalized world the most important factor is a competitive advantage. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule przedstawiono rozważania dotyczące różnych wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw transportu kolejowego na Ukrainie w warunkach reformy branży. Autor zauważa, że państwo musi prowadzić odpowiednią politykę gospodarczą, gwarantującą rozwój przedsiębiorstw transportowych Ukrainy, ponieważ uzyskiwany dochód zapewnia rozwój i bezpieczeństwo ponad granicami w nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarce. Podkreślono, że państwo powinno zapewniać właściwe warunki ekonomiczne do rozwoju przedsiębiorstw transportu kolejowego na Ukrainie, gdyż stanowi on podstawę do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Szczególną uwagę przywiązuje się do ekonomicznych ograniczeń bezpieczeństwa przedsiębiorstw transportowych, ponieważ w zglobalizowanym świecie najważniejsza jest przewaga konkurencyjna. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject железнодорожный транспорт pl_PL.UTF-8
dc.subject национальная экономика pl_PL.UTF-8
dc.subject реформирование pl_PL.UTF-8
dc.subject экономическая безопасность pl_PL.UTF-8
dc.subject economic security pl_PL.UTF-8
dc.subject national economy pl_PL.UTF-8
dc.subject railway transport pl_PL.UTF-8
dc.subject reforming pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo ekonomiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka narodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject reformowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject transport kolejowy pl_PL.UTF-8
dc.title Формирование экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта Украины в условиях реформирования отрасли pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.2.31


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje