Repozytorium UR

Perspectives of transformational shifts in Ukraine and Poland through the prism of values survey

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zhurauliou, Aliaksei
dc.contributor.author Gerasymenko, Sergiy
dc.date.accessioned 2018-08-21T11:00:09Z
dc.date.available 2018-08-21T11:00:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018, s. 260–272 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3745
dc.description.abstract The article is devoted to the Values Survey in Ukraine and Poland. The assessment of economic transformation should be comprehensive and the prism of values might give a deeper insight on country’s development. The values are important as in both countries it’s the people who vote and select the leaders who decide what way to rule the country We have selected some of the polls that we think are determining the institutional environment in Ukraine and for definition of the trajectory of the transformation of the national economy. It should be noted that the results are presented for Ukraine back in 2011, which, in our opinion, makes it possible to fundamentally assess historical events in Ukraine starting in 2013. For Poland the data comes from 2012. The research is divided into thematic sections – family, politics, children, upbringing, religion, etc., and respondents are differentiated by sex and age. In all tables the total number of respondents is 1500 for Ukraine and 966 for Poland. Thus, the prospects for the development of the national economy of Ukraine and Poland are evaluated through the prism of the study of values. The transition from extractive institutions to inclusive ones is complicated by the low level of public confidence in official institutions, the low involvement of the population in the activities of the authorities, political parties, etc. The low level of financial convergence, together with low confidence in banks, makes it impossible to develop the country’s financial system, poses a threat to national economic security, and so on. At the level of official statistics, in our opinion, it is advisable to implement the concept of institutional statistics – the official statistics sector, which explores the “rules of the game”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł poświęcono badaniom wartości na Ukrainie i w Polsce. Ocena zmian gospodarczych powinna mieć charakter wielostronny, a przyjęcie perspektywy wartości może pozwolić na głębsze zrozumienie procesów rozwoju kraju. Wartości mają zasadnicze znaczenie, ponieważ w obu państwach to ludzie, którzy głosują i wybierają liderów, decydują o sposobie zarządzania krajem. W artykule dokonano wyboru niektórych opinii, które uznano za determinujące instytucjonalne środowisko na Ukrainie i definiują trajektorię transformacji gospodarki narodowej. Należy zaznaczyć, że wyniki prezentowane dla Ukrainy sięgają wstecz do 2011 r., co zdaniem autorów, umożliwia przeprowadzenie dokładnej oceny historycznych wydarzeń na Ukrainie w 2013 r. Dla Polski dane rozpoczynają się od 2012 r. Badania zostały podzielone na sekcje tematyczne – rodzina, polityka, dzieci, wychowanie, religia itp., a respondentów różnicowano w oparciu o kryterium płci i wieku. We wszystkich tabelach łączna liczba respondentów to 1500 dla Ukrainy i 966 dla Polski. W ten sposób perspektywy rozwoju gospodarki narodowej Ukrainy i Polski poddano ocenie z punktu widzenia badań wartości. Przejście od instytucji ekskluzywnych do włączających jest komplikowane poprzez niski poziom publicznego zaufania do oficjalnych instytucji, niskie zaangażowanie ludności w działalność władz publicznych, partii politycznych itp. Niski poziom konwergencji finansowej, łącznie z niskim poziomem zaufania do banków uniemożliwia rozwój krajowego systemu finansowego, tworząc zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa ekonomicznego itd. Na poziomie oficjalnych danych statystycznych, zdaniem autorów, zasadne jest wdrożenie koncepcji statystyk instytucjonalnych – oficjalnego sektora statystycznego, który zajmuje się badaniem „zasad gry”. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject values pl_PL.UTF-8
dc.subject data pl_PL.UTF-8
dc.subject politics pl_PL.UTF-8
dc.subject religion pl_PL.UTF-8
dc.subject upbringing pl_PL.UTF-8
dc.subject institutional environment pl_PL.UTF-8
dc.subject wartości pl_PL.UTF-8
dc.subject dane pl_PL.UTF-8
dc.subject religia pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject środowisko instytucjonalne pl_PL.UTF-8
dc.title Perspectives of transformational shifts in Ukraine and Poland through the prism of values survey pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.2.18


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje