Repozytorium UR

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 stycznia 2016 roku (II AKa 493/15)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Golonka, Anna
dc.date.accessioned 2018-05-10T08:38:28Z
dc.date.available 2018-05-10T08:38:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 165–175 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3536
dc.description.abstract Przedmiotem opracowania jest teza postawiona przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 14 stycznia 2016 r. i wynikające z niej zagadnienia dotyczące stanu silnego wzburzenia jako jednego ze znamion uprzywilejowanego typu zabójstwa, jakim jest zabójstwo w afekcie określone w art. 148 § 4 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim judykacie odniósł się do kryteriów oceny stanu silnego wzburzenia, jak również przyczyn, które mogą usprawiedliwić afekt. Ponadto tezą wyroku objęto kwestie dotyczące siły wybuchu emocjonalnego, jaką powinien cechować afekt, aby mógł mieć znaczenie dla prawnokarnej oceny zachowania sprawcy. Zagadnienia wobec tego uczyniono także meritum niniejszego opracowania, w którym co do zasady wyrażono stanowisko akceptujące większą część tezy postawionej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 14 stycznia 2016 r. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Subject of the study is a thesis put forward by the Katowice Court of Appeal in its judgment on 14 January 2016 and included therein issues concerning crime of passion in Polish Criminal Law (Article 148 § 4 Criminal Code of Poland). Katowice Court of Appeal in its judgment referred to criteria of assessment of the state of strong affection, as well as causes which can justify this affect. Moreover, the thesis of the judgment covered certain questions about the strength of the emotional explosion, which should feature the affect that it could have any implications for criminal law and assessment of the behavior of the perpetrator. Therefore, these issues also have been done the merits of this study, in which, in principle was expressed the position of accepting most of the arguments put forward by the Katowice Court of Appeal in its judgment of 14 January 2016. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject silne wzburzenie pl_PL.UTF-8
dc.subject afekt fizjologiczny pl_PL.UTF-8
dc.subject zabójstwo w afekcie pl_PL.UTF-8
dc.subject extreme emotional agitation pl_PL.UTF-8
dc.subject physiological affect pl_PL.UTF-8
dc.subject crime of passion pl_PL.UTF-8
dc.subject aggravated manslaughter pl_PL.UTF-8
dc.title Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 stycznia 2016 roku (II AKa 493/15) pl_PL.UTF-8
dc.type other pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2017.21.12


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje