Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 stycznia 2016 roku (II AKa 493/15)

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Golonka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest teza postawiona przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 14 stycznia 2016 r. i wynikające z niej zagadnienia dotyczące stanu silnego wzburzenia jako jednego ze znamion uprzywilejowanego typu zabójstwa, jakim jest zabójstwo w afekcie określone w art. 148 § 4 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim judykacie odniósł się do kryteriów oceny stanu silnego wzburzenia, jak również przyczyn, które mogą usprawiedliwić afekt. Ponadto tezą wyroku objęto kwestie dotyczące siły wybuchu emocjonalnego, jaką powinien cechować afekt, aby mógł mieć znaczenie dla prawnokarnej oceny zachowania sprawcy. Zagadnienia wobec tego uczyniono także meritum niniejszego opracowania, w którym co do zasady wyrażono stanowisko akceptujące większą część tezy postawionej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 14 stycznia 2016 r.
Subject of the study is a thesis put forward by the Katowice Court of Appeal in its judgment on 14 January 2016 and included therein issues concerning crime of passion in Polish Criminal Law (Article 148 § 4 Criminal Code of Poland). Katowice Court of Appeal in its judgment referred to criteria of assessment of the state of strong affection, as well as causes which can justify this affect. Moreover, the thesis of the judgment covered certain questions about the strength of the emotional explosion, which should feature the affect that it could have any implications for criminal law and assessment of the behavior of the perpetrator. Therefore, these issues also have been done the merits of this study, in which, in principle was expressed the position of accepting most of the arguments put forward by the Katowice Court of Appeal in its judgment of 14 January 2016.
Opis
Słowa kluczowe
silne wzburzenie , afekt fizjologiczny , zabójstwo w afekcie , extreme emotional agitation , physiological affect , crime of passion , aggravated manslaughter
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 165–175