Repozytorium UR

Determinanty poziomu ubóstwa na przykładzie Polski i Węgier – analiza porównawcza

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Iwacewicz-Orłowska, Anna
dc.date.accessioned 2017-09-15T12:10:51Z
dc.date.available 2017-09-15T12:10:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 51(3)/2017, s. 155–166 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2995
dc.description.abstract Celem opracowania jest analiza czynników determinujących poziom ubóstwa na przykładzie dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski i Węgier. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne EU-SILC i obejmuje lata 2006–2014. Nierówności dochodowe i rosnące ubóstwo to wyzwanie, przed którym staje współczesna gospodarka. Ubóstwo dotyka poszczególne grupy społeczne w różnym stopniu. Poziom ubóstwa w obu analizowanych krajach jest porównywalny w przypadku następujących sytuacji: niskiego poziomu wykształcenia członków rodziny, obecności osoby niepełnosprawnej w rodzinie czy też dużej liczebności rodziny. Wszystkie wymienione czynniki zawsze podnoszą poziom ubóstwa w obu krajach. Na potrzeby niniejszego opracowania założono więc, że poziom ubóstwa zależny jest od czterech następujących czynników: regionu, wieku, stopnia urbanizacji oraz statusu osoby na rynku pracy. Analiza pokazuje, iż w przypadku tychże czynników sytuacja Polski i Węgier jest nieco odmienna. Na Węgrzech ubóstwo w szczególności dotyka dzieci, czyli osoby do lat 16 oraz (oprócz osób nieposiadających zatrudnienia) grupę pracowników. W przypadku Polski grupę osób ubogich w znacznie większym stopniu niż na Węgrzech zasilają osoby zatrudnione z wyłączeniem pracowników. Wiekowo najubożsi są ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy, czyli grupa wiekowa od 16. do 24. roku życia, co jest także powiązane z wcześniejszą kategorią. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this article is to analyse determinants of the poverty level in two countries from The Visegrad Group: Poland and Hungary. This analysis was conducted based on statistical data EU-SILC and it is covering the period 2006–2014. Income inequalities and a growing poverty are a challenge before which the contemporary economy should cope. The poverty afflicts individual social groups in the different degree. The level of poverty in both analysed countries is comparable in case of the following situations: low level of the family members education, the disabled person in the family or also a great size of the family. All mentioned factors always rise up the level of poverty in both countries. For the purposes of this study assumed that the level of poverty is dependent from four following factors: region of settling, age, degree of the urbanization (classes of the town) and the status of the person on the labour market. Analysis is showing that in case of these factors the situation of Poland and Hungary is a little bit different. In Hungary the poverty in particular affects children, i.e. the person less than 16 years old and (apart from not employed persons) group of employees. In case of Poland group of people living below the poverty level in the larger extent than in Hungary are employed persons except employees. In terms of the age the poorest people are young, going the labour market, representing the group from 16 to 24 years. This is also related with the previous category. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Publikację sfinansowano z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku “The research leading to these results has received support under the European Commission’s 7th Framework Programme (FP7/2013–2017) under grant agreement n°312691, InGRID – Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion”. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject ubóstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject wykluczenie społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject wskaźnik Giniego pl_PL.UTF-8
dc.subject Polska pl_PL.UTF-8
dc.subject Węgry pl_PL.UTF-8
dc.subject poverty pl_PL.UTF-8
dc.subject social exclusion pl_PL.UTF-8
dc.subject Gini index pl_PL.UTF-8
dc.subject Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject Hungary pl_PL.UTF-8
dc.title Determinanty poziomu ubóstwa na przykładzie Polski i Węgier – analiza porównawcza pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.3.13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje