Virtualisation of consumer behaviours of Polish seniors

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Skilful use of the Internet allows contemporary consumers to take full advantage of the civilisational, cultural, social and economic achievements to date. The use of modern technology and the Internet is undoubtedly a great opportunity for modern households to raise their living standard and quality of life, increase professional mobility and develop intellectually. These trends are also followed by seniors. However, due to the rapid development of ICT, some seniors who use computers are lagging behind the technological development, using mainly obsolete applications. This, in turn, means that seniors use the Internet to search for information about products, shop online or use online banking services in the virtual world less often than other age groups. The aim of this article is to provide an insight into how consumption virtualisation affects consumer behaviours of Polish seniors. The structure of the article is as follows. After a brief introduction, the first section explains consumer behaviours and, consumption virtualisation as an alternative consumer trend and discusses the availability of the Internet among Polish consumers, including the elderly. In the second part hereof, the research methodology and the research sample selection are outlined, and then the concentration is on the use of the Internet by Polish seniors and the implementation of virtualisation processes in consumer behaviours of this age group.
Umiejętne korzystanie z internetu wśród współczesnych konsumentów pozwala na pełne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych dzisiejszego świata. Wykorzystanie nowoczesnej technologii i internetu jest niewątpliwie olbrzymią szansą dla współczesnych gospodarstw domowych w zakresie podniesienia ich poziomu i jakości życia, wzrostu mobilności zawodowej czy też rozwoju intelektualnego. Tym trendom ulegają także osoby starsze. Jednak szybki rozwój ICT sprawia, iż część osób starszych posługujących się komputerem „nie nadąża” za rozwojem technologii, korzystając przede wszystkim z przestarzałych aplikacji. To z kolei powoduje, że seniorzy w świecie wirtualnym rzadziej niż inne grupy wiekowe wykorzystują internet do poszukiwania informacji o produktach, dokonywania zakupów online czy korzystania z bankowości internetowej. Celem artykułu jest uchwycenie wpływu procesów wirtualizacji konsumpcji na zachowania konsumenckie osób starszych w Polsce. Struktura artykułu jest następująca. Po krótkim wprowadzeniu, w pierwszej części opracowania skupiono się na wyjaśnieniu istoty zachowań konsumenckich, wirtualizacji konsumpcji jako alternatywnego trendu konsumenckiego, a także na omówieniu dostępności internetu wśród polskich konsumentów, w tym seniorów. W drugiej części opracowania, po omówieniu metodologii badania oraz doboru próby badawczej, uwagę skupiono na wykorzystywaniu internetu przez polskich seniorów oraz na implementacji procesów wirtualizacji w zachowaniach konsumenckich tej grupy wiekowej.
Opis
Słowa kluczowe
consumption , consumer behaviour , Internet , virtualisation of consumption , social media , konsumpcja , zachowania konsumenckie , internet , wirtualizacja konsumpcji , media społecznościowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 50(2)/2017, s. 256–275