Repozytorium UR

Wychowanie do twórczości w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Pusz, Sławomira
dc.date.accessioned 2017-06-28T11:11:40Z
dc.date.available 2017-06-28T11:11:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 207–215 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2646
dc.description.abstract Artykuł prezentuje pokrótce historię rozwoju myśli wychowania do twórczości, przedstawiając postacie najbardziej zasłużonych polskich pedagogów i psychologów, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój dyscypliny zwanej pedagogiką twórczości. W treści zawarte są także odniesienia do praktyki wychowania do twórczości ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej. Wskazuje na uwarunkowania prawne aktualnej praktyki pedagogicznej w zakresie działań rozwijających postawę twórczą uczniów klas I–III oraz prezentuje wyniki badań myślenia twórczego w poszczególnych aspektach: płynności, giętkości i oryginalności myślenia oraz wrażliwości na problemy. Test badający zdolność myślenia twórczego zastosowano wobec 204 uczniów klas III oraz 10 nauczycieli uczących w tych klasach. Analiza badań wykazała, że uczniowie prezentują średni poziom myślenia twórczego, pomimo że tylko w 1 klasie nauczyciel stosował dodatkowy program stymulujący kreatywność i twórczość uczniów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents briefly a history of the development of education for creation thought, presenting the figures of the most distinguished Polish educators and psychologists who have made a significant contribution to the development of the discipline called pedagogy of creativity. In the contents there are also references to the practice of education for creativity with special emphasis on the early childhood education. I point to the legal conditions of the current educational practices in activities developing creative attitude of pupils from classes I–III, and present the results of creative thinking in different aspects: fluency, flexibility and originality of thinking and sensitivity to the problems. The test study exploring the ability of creative thinking was conducted amongst 204 students in 3rd classes and 10 teachers who teach in these classes. The analysis indicated that the students represent the average level of creative thinking despite the fact that only 1 teacher used the additional program stimulating creation and creativity of the students. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wychowanie do twórczości pl_PL.UTF-8
dc.subject badanie kreatywności pl_PL.UTF-8
dc.subject płynności pl_PL.UTF-8
dc.subject giętkości pl_PL.UTF-8
dc.subject oryginalności myślenia wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej pl_PL.UTF-8
dc.subject education for creation pl_PL.UTF-8
dc.subject examination of creativity pl_PL.UTF-8
dc.subject fluency pl_PL.UTF-8
dc.subject flexibility pl_PL.UTF-8
dc.subject originality of thinking among pupils of early childhood education pl_PL.UTF-8
dc.title Wychowanie do twórczości w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Education for creation in the theory and practice of early childhood education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2016.4.13
dc.identifier.eissn 2544-1205


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje