Altruism as an attitude desirable for society – upbringing demands

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Frączek, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Altruism denotes acting for the sake of other people. It is a favor which is conscious, voluntary and selfless. Understood as help, altruism can be offered in different areas of a human’s life. Its main idea relies on giving material, informational, emotional and spiritual help. It should be emphasized that altruism is of very universal character, because its fundamental assumption is to care for every human being regardless of their social background, culture or nationality and world outlook. Developing altruistic patterns of behavior among children and youth may be an effective counterbalance to the commonly encountered egoistic relations and growing indifference for the needs of other people. The shaping of altruistic behaviors is a challenge for both parents – natural educators, and teachers – professional educators. Creating effective educational influence always require a just diagnosis of the start point. This is why in this article, apart from genesis and development of altruism, the author presented opinion of modern youth about this form of human activity. This article shows experience of young people connected with altruism. Practical conclusion for parents and teachers, that may be a proposition to create altruism – shaping influence on children was also presented in this research.
Altruizm jest działaniem na korzyść drugiego człowieka. To wyświadczanie przysługi w sposób świadomy, dobrowolny oraz bezinteresowny. Pomoc altruistyczna może być realizowana w różnych sferach życia. Warto podkreślić, że altruizm ma bardzo uniwersalny charakter, ponieważ wyraża się w trosce o dobro każdej jednostki, bez względu na jej pochodzenie społeczne, przynależność kulturową, narodową czy światopogląd. Rozwijanie altruistycznych postaw dzieci i młodzieży może być skuteczną przeciwwagą dla pełnych egoizmu relacji międzyludzkich, dla narastającego we współczesnym świecie zobojętnienia na potrzeby drugiego człowieka. Kształtowanie postaw altruistycznych jest niełatwym zadaniem, wobec realizacji którego stają dziś zarówno rodzice jako wychowawcy naturalni, jak i nauczyciele – wychowawcy profesjonalni. Projektowanie skutecznych oddziaływań wychowawczych zawsze wymaga rzetelnej diagnozy stanu wyjściowego. Dlatego też w tekście tym oprócz genezy i rozwoju działalności altruistycznej przedstawiono odniesienie współczesnej młodzieży do tej formy ludzkiej aktywności. Ukazano także doświadczenia młodych ludzi w zakresie realizacji działalności altruistycznej. Zaprezentowano również wnioski praktyczne stanowiące dla rodziców i nauczycieli pewną propozycję dla konstruowania oddziaływań wychowawczych skierowanych na kształtowanie postawy altruistycznej.
Opis
Słowa kluczowe
altruism as a value , upbringing , altruistic behaviors , wartość altruizmu , wychowanie , zachowania altruistyczne
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 183–195