Analfabetyzm aksjologiczny. Określenie problematyki

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Spośród wielu rodzajów analfabetyzmu został omówiony analfabetyzm aksjologiczny. Jest on formą analfabetyzmu kulturowego. Określają go: poziom wiedzy aksjologicznej, wrażliwość aksjologiczna, poziom kompetencji językowych. Przykładową ilustracją jest analfabetyzm miłości.
Of the many types of illiteracy I discuss illiteracy axiological. It is a form of cultural illiteracy. They define it: the level of knowledge axiological sensibility axiological level of language competence. An example is illustrated illiteracy love.
Opis
Słowa kluczowe
alfabetyzm , analfabetyzm , aksjologia , dojrzałość aksjologiczna , daltonizm aksjologiczny , banalizowanie wartości , miłość , godność , literacy , illiteracy , axiology , maturity axiological , blindness axiological , trivializing values , love , dignity
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 85–114