Repozytorium UR

Wydawnictwa Oficyny ABRYS jako zadanie edukacyjne. Upowszechnianie idei retardacji jako element alternatywnej edukacji. Część I.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kasprzak, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-06-12T08:44:00Z
dc.date.available 2017-06-12T08:44:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 85–92 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2533
dc.description.abstract Wydawnictwo Komunalne ABRYS ma obecnie w dorobku dziesiątki tysięcy egzemplarzy czasopism ("Przegląd Komunalny", "Czysta Energia", "Zieleń Miejska", "Recykling", "Wodociągi - Kanalizacja", "Ecomanager") dostarczających zawodowych informacji, kształtujących opinię i przedstawiających polemiki. To także tysiące wejść na strony różnych aplikacji przygotowanych przez Abrys, uzupełniających, a nie zastępujących wymienione czasopisma. Wpisują się one w pełni we wdrażanie edukacji ekologicznej jako nauczania interdyscyplinarnego na jego wszystkich stopniach formalnych i nieformalnych. Jej celem jest kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi, umożliwienie wszystkim mieszkańcom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska oraz tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska. Aby cele te mogły być zrealizowane, niezbędne jest m.in. wprowadzenie profesjonalnej edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego z uwzględnieniem i wykorzystaniem wartości kulturowych, etycznych i religijnych, zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska przyrodniczego, w tym także podejmowanie działań w zakresie retardacji. Najważniejsze jest jednak uznanie, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa. Jak dotąd cele te nie zostały zrealizowane. Instytucje naszego państwa nie dają alternatywy dla modelu społeczeństwa konsumpcyjnego, na którym głównie oparte jest obecnie jego funkcjonowanie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Municipal Publisher ABRYS has issued tens of thousands of copies of magazines (Communal Review, Clean Energy, Municipal Green, Recycling, Waterworks - Sewage System, Eco-Manager) providing professional information, shaping opinion and presenting controversies. It also has thousands of hits on the web pages of various applications developed by ABRYS, complementary to, not a substitute for these magazines. They fit fully in the implementation of environmental education as an interdisciplinary teaching and learning at all formal and informal levels. Its aim is to form full consciousness and wake up the society interest of interrelated economic, social, political and environmental issues, enabling all citizens to acquire the knowledge and skills necessary to improve the environment and create new patterns of behavior, attitudes, values and beliefs of individuals, groups and societies, taking into account the concern about the quality of the environment. In order to achieve these objectives, it is necessary, among others, to introduce professional environmental education in all spheres of social life taking into account and using cultural, ethical and religious values, to provide public access to natural environmental information, including taking action in the field of retardation. However, what is most important is the recognition that environmental education is a prerequisite for changing the consumer model of the society. So far, these objectives have not been achieved. The institutions of our country do not provide an alternative to the model of the consumer society, as they are all based on its functioning. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject retardacja pl_PL.UTF-8
dc.subject czasopisma komunalne pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject retardation pl_PL.UTF-8
dc.subject communal magazines pl_PL.UTF-8
dc.title Wydawnictwa Oficyny ABRYS jako zadanie edukacyjne. Upowszechnianie idei retardacji jako element alternatywnej edukacji. Część I. pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2016.20.10
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje