Practices of Corporate Social Responsibility in Ukraine

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Panchenko, Yevgen
Kiriakova, Maryna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article deals with the practices of CSR of leading in terms of sustainable development Ukrainian-based companies. The development of CSR in Ukraine is rather pushed by business than by society. Responsible initiatives are adopted by the subsidiaries of multinational corporations and by enterprises forming a company town; companies planning to go public publish CSR reports, whereas it’s a standard requirement. The participation of Ukrainian-based companies in sustainability initiatives (UN Global Compact), ratings (Gvardiya) and competitions (the center’s “The Development of CSR” business scases competition) as well as the state of non-financial reporting of Ukrainian-based companies are analyzed. Thus according to the results of 2013 competition of the best non-financial reports conducted by the center “The Development of CSR” such companies as DTEK (GRI), SCM (GRI), Platinum Bank (GRI), Galnaftogaz (GRI) Interpipe (COP) were the winners. The responsible practices of Metinvest’s enterprises and the approaches to sustainable development of the subsidiaries of leading multinational corporations in Ukraine (Nestlé, Sun InBev, L’Oréal, Tetra Pak, Henkel) are presented. The authors come to the conclusion that companies’ approaches to CSR in Ukraine are mostly fragmentary and unsystematic and the demand for responsible initiatives in the Ukrainian society is relatively low. In this regard the increase of the population’s level of culture and awareness in social aspects of living may become an integral part and motivator of the transformation of Ukrainian-based company’s unsystematic responsible initiatives into the part of their business-strategy.
Rozważania podjęte w opracowaniu koncentrują się wokół działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podejmowanych przez ukraińskie przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na Ukrainie bodźce do rozwoju CSR wywodzą się raczej z sektora przedsiębiorstw niż ze społeczeństwa. Odpowiedzialne społecznie inicjatywy są podejmowane przez filie międzynarodowych korporacji, publikacja raportów z działalności CSR jest standardowym wymogiem dla przedsiębiorstw, które planują wejść na giełdę. W opracowaniu analizom poddano udział ukraińskich przedsiębiorstw w inicjatywach z zakresu zrównoważonego rozwoju (UN Global Compact) oraz w ocenach i konkursach dotyczących praktyk CSR (konkurs prowadzony przez organizację “The Development of CSR”), jak również sporządzania raportów o charakterze niefinansowym. Zgodnie z wynikami konkursu przeprowadzonego przez organizację “The Development of CSR” w 2013 r., wśród najwyżej ocenionych sprawozdań o charakterze niefinansowym znalazły się raporty takich firm, jak: DTEK (GRI), SCM (GRI), Banku Platinum (GRI), Galnaftogaz (GRI), Interpipe (COP). W opracowaniu przedstawiono także przykłady odpowiedzialnych działań biznesowych firmy Metinvest oraz filii wiodących korporacji międzynarodowych (Nestlé, Sun InBev, L’Oréal, Tetra Pak, Henkel). Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że praktyki CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa działające na Ukrainie są najczęściej fragmentaryczne i niesystematyczne. Popyt ukraińskiego społeczeństwa na odpowiedzialne inicjatywy jest stosunkowo niski. W związku z tym wzrost kultury oraz świadomości mieszkańców Ukrainy na temat społecznych aspektów życia może stać się bodźcem do przekształcenia niesystematycznych działań CSR ukraińskich przedsiębiorstw w ważną część ich biznesowej strategii.
Opis
Słowa kluczowe
corporate social responsibility (CSR) , sustainable development (SD) , responsible practices , Ukrainian-based companies , społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) , rozwój zrównoważony , odpowiedzialne praktyki , ukraińskie przedsiębiorstwa
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 197–208