Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Jonkisz-Zacny, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu stanu rzeczowych aktywów na wzrost PKB, a co za tym idzie – na rozwój gospodarczy i rosnące możliwości zatrudnienia, co prowadzi do racjonalizacji nierówności ekonomicznych. Możliwości zatrudnienia i godziwe wynagrodzenie w sensie teorii kapitału ludzkiego oznaczają osiągnięcie pozytywnego stanu gospodarki. Wskazuje się na rolę rzeczowych aktywów we wzroście produktywności pracy i wpływie na PKB. Porusza się także kwestię pomiaru wielkości aktywów, w szczególności zagadnienia procesu przenoszenia wartości do produktów, czyli amortyzacji jednocześnie wskazując metodę jej ustalania. Narzędziem analizy była teoria kosztowej funkcji produkcji i wynikającej z niej modeli, w szczególności produktywności pracy. Wskazano, że w gospodarkach słabo rozwiniętych udział pracy w PKB jest wysoki przy niskim udziale aktywów. Poruszone w artykule tematy aktywów trwałych oraz metody ustalania amortyzacji, wskazują na ich kluczową rolę w rozwoju gospodarczym mierzonym za pośrednictwem wielkości PKB i produktywności pracy. Ich udział ściśle wiążą się z niwelowaniem nierówności ekonomiczno-społecznych oraz ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym.
This article aims to analyze the impact of tangible fixed assets on GDP growth, and thus on economic growth and increasing employment opportunities, which leads to the rationalization of economic inequality. Employment opportunities and equitable remuneration in terms of human capital theory mean to achieve a positive state of the economy. It points to the role of tangible assets in the growth of labour productivity and the impact on GDP. It also tackles the issue of measurement of assets with respect to their wear-called depreciation. The analysis tool used was the theory of production and cost functions. The resulting modelling is further evaluated in particular in regards to labour productivity. It was pointed out that in underdeveloped economies, the share of labour in GDP is high with a low share of assets. Topics raised in the article include assets and their role in economic development as measured through GDP and productivity at work. These topics are closely linked to reducing socio-economic inequalities and to sustainable economic development.
Opis
Słowa kluczowe
produktywność pracy , parytet produktywności pracy , aktywa rzeczowe , wzrost gospodarczy , labour productivity , labour productivity parity , tangible assets , economic growth
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 140–154