Repozytorium UR

Problemy informatyzacji w sektorze publicznym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mazur, Zygmunt
dc.contributor.author Mazur, Hanna
dc.date.accessioned 2016-04-01T09:43:02Z
dc.date.available 2016-04-01T09:43:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 395-406 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1476
dc.description.abstract Zakres oferowanych usług w sektorze publicznym oraz czas i koszt ich wykonywania w dużej mierze zależą od stopnia informatyzacji i dostosowania systemów informatycznych do wzajemnej współpracy i wymiany danych (interoperacyjności). Duże znaczenie mają również obowiązujące przepisy prawne i przyjęte dokumenty strategiczne. Czynniki te mają istotny wpływ na jakość i zakres usług realizowanych drogą elektroniczną. W pracy omówiono problemy wynikające m.in. ze skali podejmowanych przedsięwzięć informatycznych oraz konieczności zapewnienia interoperacyjności systemów nie tylko w ramach kraju, ale także Europy i świata. Międzynarodowy charakter różnych obszarów działalności wymusza opracowywanie rozwiązań i standardów w porozumieniu z innymi państwami i organizacjami zagranicznymi, co jest przyczyną wielu trudności. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danym oraz budowanie zaufania do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego z wykorzystaniem e-usług. Obawa o utratę prywatności oraz danych (osobowych, finansowych, medycznych) wiele osób zniechęca do korzystania z możliwości oferowanych przez nowe technologie. W pracy omówiono główne problemy w upowszechnianiu e-usług oraz kluczowe zadania dla państwa w celu realizacji przyjętych strategii i zadań związanych z informatyzacją kraju. Dla cyfryzacji państwa zasadniczą sprawą jest zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości dostępu do szybkiego Internetu oraz warunków rozwoju kompetencji cyfrowych. Serwisy internetowe administracji publicznej powinny spełniać wymagania zawarte w normie ISO/IEC 40500:2012 (odpowiadające zaleceniom WCAG 2.0). W pracy zaprezentowano także wyniki przeprowadzonego wśród studentów badania ankietowego dotyczącego ICT. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The range of services offered in public administration and the time and cost performance to a large extent depend on the degree of computerization and adaptation of information systems to cooperate and to exchange data (interoperability). Applicable laws and adopted strategic documents are also important. These factors have a big impact on the quality of electronic services. The paper dis-cusses the problems arising, inter alia, from the scale of information technology projects undertaken and the need to ensure the interoperability of systems, not only within the country, but also in Europe and across the world. The cross-border and international nature of the various areas of activity forces development of solutions and standards in consultation with other countries and international organizations, which is the source of many difficulties. Currently there is a strong emphasis on the development of e-government. Ensuring a high level of security and building confidence in new information and communication technologies is a key element of economic and social development through the use of e-services. The fear of loss of privacy and data (personal, financial, medical) causes a lot of people to become discouraged from using the possibilities offered by new technologies. The paper discusses the main problems in the deployment of e-services and the key tasks for the state to implement the adopted strategies and tasks related to the digitization of the country. The digitization of the state is essential to ensuring good condition for the development of digital literacy and the access of all citizens to high-speed Internet. Public administration websites should comply with the requirements of ISO/IEC 40500:2012 (fulfilling recommendations WCAG 2.0). The paper also presents the results of a questionnaire study on ICT. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject e-administracja pl_PL.UTF-8
dc.subject e-usługa pl_PL.UTF-8
dc.subject interoperacyjność pl_PL.UTF-8
dc.subject neutralność technologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject e-government pl_PL.UTF-8
dc.subject e-service pl_PL.UTF-8
dc.subject interoperability pl_PL.UTF-8
dc.subject technological neutrality pl_PL.UTF-8
dc.title Problemy informatyzacji w sektorze publicznym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.33


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje